16. 1. 2019

8. VALNÁ HROMADA SVAZU FUTSALU ČR 2019 - podrobnosti pro podávání kandidatur

 1. Volené orgány Svazu futsalu ČR a funkce:
  1. Výkonný výbor
   • předseda
   • 1.místopředseda
   • 2.místopředseda
   • 3.místopředseda (předseda 1. ligy)
   • člen za oblasti a kraje z Čech
   • člen za oblasti a kraje z Moravy
   • člen za kluby 1.a 2 ligy
  2. Komise vnitřního auditu ... 3 členové
  3. Odvolací komise ... 3 členové
  4. Etická komise ... 3 členové
  5. Předseda Sboru rozhodců
 2. Lhůta na podávání kandidatur:
  • od 27.12.2018 do 28.1.2019 do 24:00 hod
 3. Forma uplatňování kandidatur
  1. Doporučeným dopisem na adresu KF FAČR, Atletická 2474/8, 167 00 Praha 6
  2. Elektronickou poštou na adresu prusa@fotbal.cz- pouze s úředně ověřenými podpisy
  3. Osobní doručení písemné kandidatury na podatelně sekretariátu FAČR na výše uvedené adrese
 4. Kandidatura musí obsahovat:
  • název subjektu oprávněného k podávání návrhů na kandidáta (klub, oblast, kraj, okres, KF)
  • podpis (podpisy) statutárního (-ích) zástupce (ů) podávající složky
  • jméno, příjmení a event. akademický titul navrhovaného kandidáta
  • funkci, na níž je kandidát navrhován
  • souhlas kandidáta s podanou kandidaturou, stvrzený vlastním podpisem ve formě např.: „já XY, se svou kandidaturou na funkci …. podanou …. souhlasím + podpis
  • v souladu s návrhem Stanov SF ČR musí být ke kandidatuře doložen výpis z trestního rejstříku týkajícího se kandidáta ne starší než jeden měsíc nebo čestné prohlášení kandidáta o bezúhonnosti. Výpis je možné doručit i dodatečně ve lhůtě do 28.2.2019, jinak bude kandidatura považována za neplatnou.
  • životopis kandidáta, jehož součástí musí být:
   • jméno a příjmení
   • datum narození
   • adresa trvalého bydliště
   • vzdělání
   • zaměstnání
   • hráčská kariéra ve futsalu
   • funkcionářská kariéra ve futsalu
   • jiné doporučující schopnosti (např. jazykové znalosti, funkcionářské popř. hráčské
   • zkušenosti z fotbalu či jiných sportů než futsal apod.)
 5. Další informace k uplatnění kandidatur:
  • Formálně chybná, nesprávně vyplněná či neúplná kandidatura nemůže být akceptována.
  • Kandidát smí být navržen i svým mateřským subjektem.
  • Jeden kandidát může být na stejnou funkci pochopitelně navržen více různými podavateli.
  • Pokud nastane případ, že na určitou funkci není navržen do termínu žádný kandidát, musí kandidaturu navrhnout odstupující orgán.
  • Je-li jeden a týž kandidát navržen několika různými podavateli na několik různých funkcí, bude vyzván, aby do 28.2.2019 do 12.00 hodin dal písemné jednoznačné vyjádření k rukám sekretáře KF, na kterou jedinou funkci kandiduje, a ostatní jeho kandidatury jsou zrušeny. Pokud tak neučiní, jsou anulovány všechny kandidatury tohoto kandidáta.
  • Kandidát je oprávněn stáhnout svojí kandidaturu kdykoli až do okamžiku samotného zahájení konkrétní volby na VH.
  • V souladu se Stanovami SF ČR musí být kandidát v době podání kandidatury členem SF ČR s uhrazeným členským poplatkem.

 

Dokument

16. 1. 2019

VZOR_Podání_kandidatury_pro_VH_2019