Jaká je výše Členského příspěvku, jak a kdy se platí?

 • Na základě Stanov Svazu futsalu ČR a na základě schváleného prováděcího předpisu Komise futsalu SF ČR je každý člen SF ČR (dle Stanov SF ČR a prováděcího předpisu tedy zejména hráč, rozhodčí s licencí, delegát s licencí, trenér s licencí, funkcionář, statutární zástupce, dle rozhodnutí příslušného řídícího orgánu účastník utkání - masér, lékař, časoměřič, atd.) povinen uhradit členský příspěvek ve výši 100,-Kč/osoba/kalendářní rok na účet "369 - 369 000 369 / 0800".
 • Po zaplacení členského příspěvku a spárování platby v systému FUTis je člen oprávněn nastupovat jako hráč nebo se účastnit utkání v jiné funkci v oficiálních soutěžích SF ČR v kalendářním roce, ve kterém byla platba zaregistrována na účtu SF ČR.
 • Pokud jste tak neučinil, nesmíte nastoupit k utkání a to ani jako funkcionář, rozhodčí atd. Zda máte zaplacený členský příspěvek, si můžete ověřit na futis.fotbal.cz - seznam hráčů.
 • ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY jsou platné na KALENDÁŘNÍ ROK, platí se až po zavedení nového hráče do systému a přidělení ID. Zpracovány systémem FUTis musí být nejpozději v den, kdy hráč nastoupí k prvnímu zápasu daného kalendářního roku. Obvyklá délka zpracování je dva pracovní dny od PROVEDENÍ příkazu v odesílané bance, nebo pracovní den v rámci ČS či vkladu na pobočce ČS.
 • UPOZORŇUJEME TEDY, ŽE ROZHODNÝM DNEM PRO UZNÁNÍ PLATNOSTI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ JE DEN NÁSLEDUJÍCÍ PO PŘIPSÁNÍ NA ÚČET FUTSALU A SPÁROVÁNÍ V SYSTÉMU FUTIS, NIKOLIV OKAMŽIK PLATBY!!!
 • Zaplatit za sebe můžete pomocí bezhotovostního bankovního příkazu nebo platbou na pobočce pošty, kdy přesnou částku zašlete na účet SF ČR "369 - 369 000 369 / 0800" a jako variabilní symbol uvedete váš ID kód. Druhou možností je pak hromadná platba členských příspěvků za hráče oddílu, kdy kdokoliv může ve výběru hráčů na futis.fotbal.cz vybrat ze seznamu hráčů jen některé z nich a nechat si vygenerovat částku a variabilní symbol hromadné platby. Po připsání celé a přesné částky pod daným variabilním symbolem pak dojde k přiřazení platby členského příspěvku jednotlivým hráčům.

Jak registrovat nové hráče?

 • Přihlášky zasílejte vyplněné na novém formuláři
 • Cena registrace je 50,-Kč
 • Číslo účtu pro registrační a přestupní poplatky je jiné než FUTis!!! Nadále platí a i po 1.7.2012 bude platit číslo účtu 478400513/0300, variabilní symbol 649401
 • Fotografie se nezasílá!!!
 • Veškeré poplatky shrňte do jedné platby na účet "478400513/0300, variabilní symbol 649401". Doklad o platbě registračních poplatků je nedílnou součástí všech žádostí!
 • Doklady lze zaslat poštou na adresu: Svaz futsalu, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 - Strahov a nebo na email registracefutsal@fotbal.cz
 • MAXIMÁLNÍ VELIKOST JEDNÉ PŘÍLOHY BYLA STANOVENA NA 200 kB.

Jak registrovat nového hráče, který neměl nebo nemá členské občanství či národnost?

Přestup se týká hráčů, kteří nemají českou národnost, a to i v případě, že nikdy nebyli v zahraničí ve futsalu registrováni a mají trvalý pobyt na území ČR. Na sekretariát KF FAČR (osobně přímo na zahraniční oddělení FAČR nebo poštou na adresu FAČR, Komise futsalu, Atletická 2474/8, 169 00, Praha 6) je třeba dodat:

 • přihlášku k registraci
 • žádost o registraci hráče ze zahraničí v klubu futsalu u FAČR (viz formulář na futis.fotbal.cz)
 • v případě, že hráč má i české rodné číslo (např. kvůli dlouhodobému pobytu nebo pojištění), zašlete také kopii dokladu s tímto rodným číslem
 • poplatek 50 Kč za registraci hráče na účet SF se neplatí (je zahrnut do poplatku pro zahraniční hráče)
 • nezasílejte poplatek 500 Kč, resp.1.000 Kč dopředu, k platbě budete vyzváni!
 • oba formuláře musí být originály a musí být opatřeny razítkem klubu, případně příslušné řídící komise

Po uvolnění hráče mateřským svazem ve smyslu Registračního řádu SF ČR, čl.7 bude klub na kontaktní e-mailové adrese uvedené v žádosti informován o tom, že je možné hráče v klubu u FAČR registrovat. Následně je třeba uhradit poplatek 1000,-Kč pro kluby 1. celostátní ligy, resp. 500 Kč pro kluby soutěží nižší úrovně, a to na účet FAČR č.478400513/0300 + variabilní symbol zahraničního oddělení FAČR č.32101. Kopii dokladu s uvedením jména hráče je nutné zaslat na adresu louzilova@fotbal.cz, případně zaslat poštou na adresu FAČR, oddělení přestupů, Atletická 2474/8, Praha 6 – Strahov, 169 00 nebo předložit osobně na oddělení mezinárodních přestupů. Poté bude nejpozději do 7-mi dnů provedena registrace hráče do klubu SF ČR.

V případě udělení tzv. "dočasné" registrace v délce trvání 1 rok, je hráč povinen po skončení platnosti sám kontaktovat Mezinárodní oddělení FAČR za účelem prodloužení registrace a oprávnění v ČR působit!!!


Jaký je registrační poplatek?

REGISTRAČNÍ POPLATEK za registrování nového hráče je stanoven na 50 Kč, je potřeba jej zaplatit na účet 478400513/0300 vs. 649401 PŘEDEM a doklad poslat společně se žádostmi o registraci. Členové bez registrace ke klubu jsou od placení poplatku zproštěni. Doklad o platbě registračních poplatků je nedílnou součástí všech žádostí.


Jaký je přestupní poplatek?

Přestupní/hostovací poplatky se platí na účet 478400513/0300 vs. 649401 PŘEDEM a to ve výši:

 • přestup/hostování do klubu 1. ligy ...... 500,- Kč
 • přestup/hostování do klubu 2. ligy ...... 400,- Kč
 • přestup/hostování do klubu divize ....... 300,- Kč
 • přestup/hostování do klubu krajského přeboru .... 200,- Kč
 • přestup/hostování do klubu okresních soutěží a všech soutěží žen ..... 50,- Kč

Doklad o platbě registračních poplatků je nedílnou součástí všech žádostí! Potvrzením se rozumí doklad banky o provedené transakci ve formátu PDF nebo JPG, není bohužel možné dokladovat kopií mailu nebo jakoukoliv měnitelnou verzí textu ani PDF verzí Wordu.

Rozhodující pro výši poplatku je nejvyšší hraná soutěž, tedy soutěž, ve které nastupuje „A“ tým vašeho oddílu.


Hráč je registrován v klubu, který nehraje. Jak postupovat, aby mohl hrát u nás?

Pokud je hráč registrovaný za nefungující klub, tuto skutečnost potvrdí na přestupní lístek příslušný řídící orgán. Potvrzení bude nahrazovat podpisy a razítko zaniklého klubu.

Řídící orgán má také možnost, pokud se klub nepřihlásí do dvou po sobě následujících soutěžních ročníků, požádat o výmaz takového klubu z registrace pro nečinnost.


Lze nějak předčasně ukončit hostování?

Hostování lze předčasně zrušit dohodou všech tří stran - hráč + oba kluby. Je třeba zaslat na sekretariát KF přestupní lístek, kde bude ručně upravena předtištěná formulace „dohoda o hostování“ na „dohoda o ukončení hostování“. Poplatek není účtován žádný.


Jsou hostování a přestup nějak omezeny?

Komise futsalu upozorňuje členské subjekty SF ČR na nutnost závazného respektování všech ustanovení Přestupního řádu FIFA pro veškeré soutěže, řízené FAČR, tedy i soutěže futsalu.

Především se jedná o omezení počtu přestupů/hostování v jednom soutěžním ročníku na 3 přestupní úkony a omezení počtu klubů, ve kterém hráč v průběhu ročníku startuje v soutěžním utkání, na 2 kluby.

Hostování je dále omezeno minimální dobou trvání a to 1 měsíc OD SCHVÁLENÍ A PROVEDENÍ V REGISTRACI, nikoliv o podpisu nebo zaslání.

Přestup je omezen tzv. registrační dobou, od posledního přestupu musí uplynout minimálně 6 měsíců.

Přestupy a hostování nejsou jinak omezeny časově, neexistuje tzv. registrační okno nebo přestupní termín. Vzhledem k odlišným začátkům, průběhům a koncům jednotlivých soutěží může každý řídící orgán v Propozicích soutěže omezit možnost zapsání na soupisku či nastoupení hráče v té které soutěži.


Jsem při hraní futsalu úrazově pojištěn?

Od 1. 2. 2019 se mění podmínky Úrazového pojištění členů sportovních spolků, které je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV) a platí pro celé sportovní prostředí.

Pojišťovna Kooperativa, která v letech 2017 a 2018 úrazové pojištění zajišťovala, ukončí spolupráci s ČOV k 31. 1. 2019. Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci této pojišťovny až do vyřešení.

Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění od 1. 2. 2019 bude nově řešit Pojišťovna VZP. Pod odkazem www.olympic.cz/pojisteni naleznete přehledný rozcestník a veškeré nezbytné informace k této nově uzavřené pojistné smlouvě, včetně podmínek a rozsahu pojištění, seznamu pojištěných spolků, formuláře pro hlášení škodních událostí a podrobné kontaktní údaje na zástupce Pojišťovny VZP, kteří budou s Vámi tuto problematiku řešit.

Smlouva na Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele, uzavřená se společností Kooperativa, zůstává i nadále v platnosti.

Pro uplatnění pojištění je nutné, aby člen měl platný Členský příspěvek v době úrazu!! Podrobnosti najdete na webu ČUS https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni/urazove-pojisteni-clenu.html


Chceme změnit název oddílu, jak na to?

Změna názvu klubu ve Svazu futsalu České republiky se řídí Organizační směrnicí pro činnost členských klubů Svazu futsalu ČR, která s platností od 1.7.2012 uvádí mimo jiné následující:

 • Změna názvu klubu je taková změna, při níž se nový název jakkoli, byť i nepatrně odlišuje od názvu dřívějšího (např. FK místo SK). Změna názvu klubu musí být doložena na formuláři Změna názvu klubu SF ČR (viz. formulář ke stažení na futis.fotbal.cz - Žádost o změnu názvu klubu. Pokud se v názvu klubu mění název města nebo obce, rozhoduje o zařazení takového klubu do soutěžní struktury SF ČR příslušná řídící komise.
 • Název a sídlo klubu je možno měnit vždy jen pouze po skončení soutěžního ročníku, tj. od 1.7. a nejpozději do 31.7. Klub je povinen uvést nový název v přihlášce do soutěže.
 • Poplatek za změnu názvu byl stanoven na 200 Kč. Doklad o zaplacení poplatku na číslo účtu pro registrační a přestupní poplatky 478400513/0300 vs. 649401 přiložtě k vyplněné žádosti.