Jaká je výše Členského příspěvku, jak a kdy se platí?

 • Na základě Stanov Svazu futsalu ČR a na základě schváleného prováděcího předpisu Komise futsalu SF ČR je každý člen SFČR (dle Stanov SFČR a prováděcího předpisu tedy zejména hráč, rozhodčí s licencí, delegát s licencí, trenér s licencí, funkcionář, statutární zástupce, dle rozhodnutí příslušného řídícího orgánu účastník utkání - masér, lékař, časoměřič, atd.) povinen uhradit členský příspěvek ve výši 100,-Kč/osoba/kalendářní rok na účet "1601616016/0600".
 • Po zaplacení členského příspěvku a spárování platby v systému FUTis je člen oprávněn nastupovat jako hráč nebo se účastnit utkání v jiné funkci v oficiálních soutěžích SFČR v kalendářním roce, ve kterém byla platba zaregistrována na účtu SFČR.
 • Pokud jste tak neučinil, nesmíte nastoupit k utkání a to ani jako funkcionář, rozhodčí atd. Zda máte zaplacený členský příspěvek, si můžete ověřit na futis.futsal.cz - seznam hráčů.
 • ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY jsou platné na KALENDÁŘNÍ ROK, platí se až po zavedení nového hráče do systému a přidělení ID. Zpracovány systémem FUTis musí být nejpozději v den, kdy hráč nastoupí k prvnímu zápasu daného kalendářního roku. Obvyklá délka zpracování je dva pracovní dny od PROVEDENÍ příkazu v odesílané bance, nebo pracovní den v rámci Moneta Money bank či vkladu na pobočce MB.
 • UPOZORŇUJEME TEDY, ŽE ROZHODNÝM DNEM PRO UZNÁNÍ PLATNOSTI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ JE DEN NÁSLEDUJÍCÍ PO PŘIPSÁNÍ NA ÚČET FUTSALU A SPÁROVÁNÍ V SYSTÉMU FUTIS, NIKOLIV OKAMŽIK PLATBY!!!
 • Zaplatit za sebe můžete pomocí bezhotovostního bankovního příkazu nebo platbou na pobočce pošty, kdy přesnou částku zašlete na účet SFČR "1601616016/0600" a jako variabilní symbol uvedete váš ID kód. Druhou možností je pak hromadná platba členských příspěvků za hráče oddílu, kdy kdokoliv může ve výběru hráčů na futis.futsal.cz vybrat ze seznamu hráčů jen některé z nich a nechat si vygenerovat částku a variabilní symbol hromadné platby. Po připsání celé a přesné částky pod daným variabilním symbolem pak dojde k přiřazení platby členského příspěvku jednotlivým hráčům.

Jak registrovat nové hráče?

 • Přihlášky zasílejte vyplněné na novém formuláři
 • Poplatek za registraci (se nehradí)
 • Fotografie se nezasílá!!!
 • Doklady zasílejte na email registrace@futsal.cz
 • MAXIMÁLNÍ VELIKOST JEDNÉ PŘÍLOHY BYLA STANOVENA NA 200 kB.

Jak registrovat nového hráče, který neměl nebo nemá členské občanství či národnost?

Přestup se týká hráčů, kteří nemají českou národnost, a to i v případě, že nikdy nebyli v zahraničí ve futsalu registrováni a mají trvalý pobyt na území ČR. V elektronické podobě doručit dokumenty na adresu registrace@futsal.cz

 • přihlášku k registraci
 • žádost vyžádání hráče ze zahraničí (viz formulář na futis.futsal.cz)
 • v případě, že hráč má i české rodné číslo (např. kvůli dlouhodobému pobytu nebo pojištění), zašlete také kopii dokladu s tímto rodným číslem
 • nezasílejte poplatek 500 Kč, resp.1.000 Kč dopředu, k platbě budete vyzváni!
 • oba formuláře musí být v kvalitním souboru pdf. a musí být opatřeny razítkem klubu, případně příslušné řídící komise

Po uvolnění hráče mateřským svazem ve smyslu Registračního a evidenčního řádu SFČR, § 21, bude klub na kontaktní e-mailové adrese uvedené v žádosti informován o tom, že je možné hráče v klubu u SFČR registrovat. Následně je třeba uhradit poplatek 1000,-Kč pro kluby 1. celostátní ligy, resp. 500 Kč pro kluby soutěží nižší úrovně, a to na účet FAČR č.1601116011/0600 + variabilní symbol zahraničního oddělení FAČR č.32101. Kopii dokladu s uvedením jména hráče je nutné zaslat na adresu registrace@futsal.cz, poté bude nejpozději do 7-mi dnů provedena registrace hráče do klubu SFČR.

V případě udělení tzv. "dočasné" registrace v délce trvání 1 rok, je hráč povinen po skončení platnosti sám kontaktovat Mezinárodní oddělení FAČR za účelem prodloužení registrace a oprávnění v ČR působit!!!

 


Jaký je přestupní poplatek?

Přestupní/hostovací poplatky neplatí kluby 1.Futsal ligy a 2.Futsal ligy, kterým jsou poplatky fakturovány 1x měsíčně
Přestupní/hostovací poplatky pro kluby nižších soutěží se hradí na č.ú:1601116011/0600 s variabilním symbolem 649401

 • přestup/hostování do klubu 1. ligy ...... 500,- Kč
 • přestup/hostování do klubu 2. ligy ...... 400,- Kč
 • přestup do klubu divize ....... 300,- Kč
 • přestup do klubu krajského přeboru .... 200,- Kč
 • přestup do klubu okresních soutěží ..... 100,- Kč
 • přestup v rámci soutěže žen ......50,-Kč

Doklad o platbě poplatků je nedílnou součástí všech žádostí! Potvrzením se rozumí doklad banky o provedené transakci ve formátu PDF nebo JPG, není bohužel možné dokladovat kopií mailu nebo jakoukoliv měnitelnou verzí textu ani PDF verzí Wordu.

Rozhodující pro výši poplatku je nejvyšší hraná soutěž, tedy soutěž, ve které nastupuje „A“ tým vašeho oddílu.


Hráč je registrován v klubu, který nehraje. Jak postupovat, aby mohl hrát u nás?

Pokud je hráč registrovaný za nefungující klub, tuto skutečnost potvrdí na přestupní lístek příslušný řídící orgán. Potvrzení bude nahrazovat podpisy a razítko zaniklého klubu.

Řídící orgán má také možnost, pokud se klub nepřihlásí do dvou po sobě následujících soutěžních ročníků, požádat o výmaz takového klubu z registrace pro nečinnost.


Lze nějak předčasně ukončit hostování?

Hostování lze předčasně zrušit dohodou všech tří stran - hráč + oba kluby. Je třeba zaslat na sekretariát VV SFČR přestupní lístek, kde bude ručně upravena předtištěná formulace „dohoda o hostování“ na „dohoda o ukončení hostování“.


Jsou hostování a přestup nějak omezeny?

Viz přestupní řád SFČR https://futsal.fotbal.cz/document/download/87049


Jsem při hraní futsalu úrazově pojištěn?

Od 1. 2. 2019 se mění podmínky Úrazového pojištění členů sportovních spolků, které je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV) a platí pro celé sportovní prostředí.

Pojišťovna Kooperativa, která v letech 2017 a 2018 úrazové pojištění zajišťovala, ukončí spolupráci s ČOV k 31. 1. 2019. Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci této pojišťovny až do vyřešení.

Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění od 1. 2. 2019 bude nově řešit Pojišťovna VZP. Pod odkazem www.olympic.cz/pojisteni naleznete přehledný rozcestník a veškeré nezbytné informace k této nově uzavřené pojistné smlouvě, včetně podmínek a rozsahu pojištění, seznamu pojištěných spolků, formuláře pro hlášení škodních událostí a podrobné kontaktní údaje na zástupce Pojišťovny VZP, kteří budou s Vámi tuto problematiku řešit.

Smlouva na Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele, uzavřená se společností Kooperativa, zůstává i nadále v platnosti.

Pro uplatnění pojištění je nutné, aby člen měl platný Členský příspěvek v době úrazu!! Podrobnosti najdete na webu ČUS https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni/urazove-pojisteni-clenu.html


Chceme změnit název oddílu, jak na to?

Změna názvu klubu ve Svazu futsalu České republiky se řídí legislativou  Svazu futsalu ČR,  https://futsal.fotbal.cz/subjekty/subjekt/564

Změna názvu klubu je taková změna, při níž se nový název jakkoli, byť i nepatrně odlišuje od názvu dřívějšího (např. FK místo SK). Změna názvu klubu musí být doložena na formuláři Změna názvu klubu SFČR (viz. formulář ke stažení na futis.futsal.cz - Žádost o změnu názvu klubu. Pokud se v názvu klubu mění název města nebo obce, rozhoduje o zařazení takového klubu do soutěžní struktury SFČR příslušná řídící komise.

Název a sídlo klubu je možno měnit vždy jen pouze po skončení soutěžního ročníku, tj. od 1.7. a nejpozději do 31.7. Klub je povinen uvést nový název v přihlášce do soutěže.

Poplatek za změnu názvu byl stanoven na 200 Kč. Doklad o zaplacení poplatku na číslo účtu pro registrační a přestupní poplatky 1601116011/0600 vs. 649401 přiložte k vyplněné žádosti.