Moravskoslezský kraj

Propozice PMSKP 2019/2020

PROPOZICE MORAVSKOSLEZSKÉHO PŘEBORU

 PENALTY Moravskoslezský krajský přebor 2019/2020

 

 Článek 1. Pořadatel:

 

Krajská komise futsalu FAČR Moravskoslezského kraje (dále jen KKF MSK). KKF MSK je pořadatelem všech soutěžních utkání krajského přeboru. Jednotlivé kluby tato utkání nepořádají, pouze se těchto utkání zúčastňují dle příslušné termínové listiny. V pravomoci KKF MSK je určit s konečnou platností herní systém soutěže, termíny a rozpisy utkání. Zároveň rozhoduje o všech trestech (v souladu s platným Disciplinárním řádem futsalu) a řeší veškeré protesty (s výjimkou odvolání). KKF MSK si vyhrazuje právo na všechny případné změny.

 

Složení KKF MSK:

Jiří Honěk (předseda KKF MSK)

tel. 603 441 139, e-mail: honekfotbal@seznam.cz

 Aleš Chuděj (místopředseda KKF MSK)

tel. 605 929 687, e-mail: ch.dugarry@centrum.cz 

 Vlastimil Dudziak (předseda OkrKF Ostrava + Opava)

tel. 737 243 526, e-mail: dudziak.vlastimil@centrum.cz

 

Martin Kapsa (předseda OkrKF Nový Jičín + Frýdek Místek)

tel. 736 264 127, e-mail: martin.kapsa@email.cz

 Zdeněk Tomčal (člen za kluby KP)

tel. 731 847 830, e-mail: z.tomcal@seznam.cz

  

 

Článek 2. Termíny:

 

Říjen 2019 - březen 2020 (podrobná termínová listina bude včas rozeslána).

 

Článek 3. Místa utkání:

 

Sportovní haly v Ostravě (VŠB, Sareza, SPŠ-Čapkova Sokolovna, SC Dubina, Mittal Ostrava), v okrese Nový Jičín (hala SOUS Kopřivnice, případně i ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice), haly v Bílovci, Krnově, Frýdku-Místku, na Čeladné, Brušperku či v Novém Jičíně.

 

Článek 4. Podmínky účasti:

 

 1. Každý účastník soutěže musí nejpozději do 10.8.2019  doručit na kontaktní adresu řádně vyplněnou Přihlášku do soutěže.
 2. Výše startovného pro soutěžní ročník 2019/2020 je stanovena na 18.500,-Kč Celková částka je rozdělena na zálohu startovného ve výši 5.000,-Kč splatnou nejpozději do 30.8.2019 bankovním převodem na účet u Poštovní spořitelny č.ú. 404 89 17 / 0300, nebo poštovní poukázkou na adresu Jiří Honěk, Edisonova 379/19, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30 (tel. 603441139), variabilním symbolem je ID oddílu, přidělené Registračním oddělením FAČR.
 3. V případě, že tým neuhradí doplatek startovného do stanoveného termínu a nebude zařazen do soutěže, záloha bude vrácena s tím, že s ní bude strženo 2.000,-Kč na manipulační poplatky.
 4. Každý účastník soutěže musí nejpozději do 15.9.2019 uhradit doplatek startovného ve výši 13.500,-Kč shodnými podmínkami jako v bodě 2.
 5. Startovné nebude vráceno v případě vyloučení či vystoupení celku po rozlosování soutěže, další postup řeší SŘ a DŘ.
 6. Splněním výše uvedených náležitostí vyjadřuje družstvo souhlas se zněním tohoto RMS a zavazuje se k jeho dodržování.

 

Článek 5. Hrací systém:

 

Minimální počet týmů v PMSKP je 8, maximální 12. V krajském přeboru se hraje dvakrát každý s každým. Za vítězství se udělují 3 body, za remízu 1 bod a za prohru žádný bod. Hrací systém může ovlivnit počet přihlášených družstev. Při menším počtu týmů, může být sehráno třetí kolo, nebo play-off. Přihlášená družstva budou o úpravě hracího systému včas obeznámena.

O konečném pořadí krajského přeboru rozhoduje:

a) počet bodů
b) vzájemná utkání
c) rozdíl skóre
d) vyšší počet dosažených branek
e) los

V případě rovnosti bodů u více než dvou mužstev vstupuje v platnost kritérium minitabulky, která bude vytvořená z výsledků vzájemných utkání těchto mužstev, opět dle kritérií a) až e).

 

Článek 6. Pravidla a hrací doba:

 

Všechna utkání se budou hrát v souladu s pravidly futsalu FIFA s upravenou hrací dobou 2 x 20 minut hrubého času (bez přestávky). Hraje se pouze v halách schválených KKF MSK. Utkání budou řídit vyškolení futsaloví rozhodčí.

 

Článek 7. Registrace hráčů

 

 Nová registrace hráče se provádí následujícím způsobem:

-       na stránkách registračního systému FUTis (http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/) je nutno vytisknout přihlášku za člena SF FAČR, úplně vyplnit a podepsat, vyplnit registraci za konkrétní tým včetně IČ týmu, přiděleného Registračním oddělením FAČR, žádost o registraci potvrdí svým podpisem a razítkem celku dva statutární zástupci týmu

-       registrační poplatek ve výši 0,-Kč je nutno uhradit na účet číslo 478400513/0300, variabilní symbol 649/401. V ročníku 2019/2020 je registrace hráčů osvobozena od poplatku. Platné do 5/2020.

-       řádně vyplněnou přihlášku s potvrzenou žádosti o zaregistrování za konkrétní futsalový tým a kopii dokladu o zaplacení registračního poplatku je nutno zaslat Registračnímu oddělení Svazu futsalu FAČR (VV SF FAČR, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 - Strahov), vše je možno dodat i osobně na uvedenou adresu sekretáři VV SF FAČR Mgr. M. Průšovi, příp. zanechat v recepci FAČR na výše uvedené adrese. Dále je možnost podat přihlášku elektronicky na adresu registracefutsal@fotbal.cz

 1. Nový hráč bude v systému FUTis zaregistrován do 7 pracovních dnů od doručení výše uvedených podkladů. Následně si v systému musí vyhledat svůj ID kód, který je variabilním symbolem platby členských příspěvků.
 2. Podrobnosti o postupu při přihlášení, zaregistrování atd. naleznete na internetové stránce http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/
 3. Přestup lze využít v průběhu celého soutěžního ročníku nejpozději však 28. února 2020. Po tomto termínu již nelze přestup vyžít. Hráč nemůže uskutečnit přestup v průběhu jednoho turnaje. (Př. v sobotu odehraje utkání 8. turnaje za domovský tým a neděli za jiný). Všechny ostatní podmínky dle přestupního řádu VV SF FAČR.

  

Článek 8. Členské příspěvky

 

 1. Členské příspěvky v letech 2019, 2020 a 2021 jsou stanoveny ve výši 100,- Kč za člena na kalendářní rok.
 2. Členské příspěvky jsou povinni z rozhodnutí KKF uhradit:

-       hráči, nastupující v soutěži, řízených KKF
-       rozhodčí rozhodující soutěže řízené KKF
-       min. jeden statutární zástupce týmu (může být zároveň i hráč), startující v soutěžích KKF
-       členové VV KKF Moravskoslezského kraje.

 

 1. Členské příspěvky se hradí ve prospěch účtu číslo 369-369000369/0800, variabilním symbolem je ID kód hráče/člena (je možno vyhledat pouze v registračním systému FUTis). Členské příspěvky lze hradit jednotlivě i hromadně (více viz. http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/prispevek.php), a to vkladem na účet, bankovním převodem či platbou složenkou na účet.
 2. Člen Svazu futsalu FAČR může čerpat výhody členství prostřednictvím „Členské karty“ – více viz. http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/karta-bonus.php

 Do utkání může nastoupit pouze hráč:

-       který je řádně registrován ve SF FAČR (v systému FUTis)
-       má v příslušném období zaplaceny členské příspěvky.

 

 Článek 9. – Přestupy

 

 1. Přestupy hráčů řeší Přestupní řád SF FAČR.
 2. Přestupním termínem je v souladu s tímto dokumentem období od 1. července do 31. března následujícího roku. Pro KP je stanoven poslední termín pro přestup v sezóně 2019-2020 do 28.2.2020.
 3. Přestup je nutno provést tímto způsobem:

-       řádně vyplnit žádost o přestup (tzv. černý přestupní lístek), je možno získat na sekretariátě VV SF FAČR, na KFS a OFS, prostřednictvím futsalových řídících orgánů či fotbalových klubů

-       zajistit souhlasné stanovisko k přestupu ze strany mateřského a nového klubu, potvrzené podpisem dvou statutárních zástupců mateřského a nového klubu a vlastnoručním podpisem podávajícího hráče

-       uhradit  přestupní poplatek ve výši daném přestupním řádem ve prospěch účtu číslo 478400513/0300, variabilní symbol 649/40. V ročníku 2019/2020 je přestup hráčů osvobozen od poplatku. Platné do 5/2020.

-       řádně vyplněnou žádost o přestup a kopii dokladu o zaplacení přestupního poplatku je nutno zaslat Registračnímu oddělení Svazu futsalu FAČR (VV SF FAČR, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 - Strahov), vše je možno dodat i osobně na uvedenou adresu sekretáři VV SF FAČR Mgr. M. Průšovi, příp. zanechat v recepci FAČR na výše uvedené adrese. Dále je možnost vše zaslat elektronicky na adresu registracefutsal@fotbal.cz

Přestupný úkon bude v systému  FUTis  proveden do 7 pracovních dnů od doručení výše uvedených podkladů.

 

Článek 10. – Soupisky

 

Minimální počet hráčů na soupisce je 8, maximální není omezen. Ke každému utkání v souladu s pravidly futsalu FIFA může nastoupit maximálně 12 hráčů. Přestupy hráčů upravuje přestupní řád futsalu. Řádně vyplněnou soupisku odevzdá vedoucí mužstva před prvním utkáním sezony delegátovi turnaje. Pokud budou v průběhu soutěže zaregistrování další noví hráči, anebo budou chtít nastoupit kmenoví hráči klubu, kteří prozatím nejsou na soupisce uvedeni, předloží vedoucí mužstva svoji soupisku s těmito dopsanými hráči delegátovi turnaje dříve, než tito hráči nastoupí k prvému utkání. Soupiska je platná pro celý ročník soutěže, pro případné dodatečné barážové utkání a při přihlášení do poháru futsalu FAČR.

 

 Článek 11. – Náležitosti mužstev

 

Dvě barevně odlišné sady jednotných dresů (dresy, trenýrky a stulpny) s dobře viditelnými čísly. Druhou sadu je možno v nejnutnějším případě nahradit dresy rozlišovacími. Barvu dresů si volí domácí mužstvo. Sportovní obuv do haly (nesmí zanechávat šmouhy na palubovce), průkazy totožnosti popřípadě registrační průkazy hráčů a kvalitní futsalový míč. Ke hře poskytuje míč tým, který je uveden v termínové listině jako domácí! Kapitán musí být označen viditelnou páskou na rukávu. Používání chráničů a stulpen je povinné. Mezi povinné vybavení týmu při utkání je lékárnička se základní zdravotnickým vybavením. Zdravotní dozor na turnaji není povinen tyto potřeby hráčům poskytnout.  Zjištěné přestupky budou popsány v Zápise o utkání a sankciovány pokutou, která bude řešena DK KKF MSK.

 

 Článek 12. – Povinnosti mužstev

 

Dostavit se k utkání přesně podle termínové listiny. Čekací doba není žádná. Pokud mužstvo nenastoupí v minimálním počtu ( 2 + 1 ) v uvedený čas k utkání, prohraje kontumačně 0 : 5. Po čtvrté kontumační prohře bude tým vyřazen ze soutěže. Pokud dojde k vyřazení týmu budou všechny výsledky anulovány. Osobní statistiky zůstávají v platnosti. Při prezentaci mužstva je vedoucí mužstva povinen předložit delegátovi turnaje soupisku, na které už musí být uvedeni všichni nástupuvší registrování hráči. Prezentace se bude provádět vždy 20 minut před vlastním prvním utkáním turnaje. Bez průkazu totožnosti nebude hráč připuštěn k utkání. Podrobnosti upravuje Soutěžní řád. Pokud nastoupí hráč v trestu, případně hráč, který není řádně zaregistrován anebo není uveden na platné soupisce mužstva, prohraje dotyčný celek kontumačně 0 :5 afunkcionář klubu, který neoprávněný start hráče umožní, bude potrestán dle Disciplinárního řádu futsalu. Před každým utkáním vypíše statutární zástupce mužstva zápis o utkání. Po utkání provede kapitán mužstva kontrolu uvedených údajů a svým podpisem potvrdí správnost těchto údajů. Na pozdější námitky nebude brán zřetel.

 

Článek 13. – Pokuty za kontumační prohry

 

O pokutě v rozsahu 200 až 1.000,- za zjištěné přestupky u bodu 11) „dle závažnosti“  rozhodne STDK MSK. Za každou kontumační prohru musí provinivší se tým zaplatit pokutu 500,-Kč!

 

Článek 14. – Červená karta

 

Minimálním trestem za ČK je zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně. Má-li vliv zastavení činnosti na více než jedno utkání, rozhodne o její výši STDK MSK. Rovněž také o případných mimořádných trestech. Vedoucí mužstev o nich budou informováni písemně nebo telefonicky.

 

Článek 15. – Žlutá karta

 

Za 4 žluté karty je činnost hráči automaticky zastavena na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, za 8 žlutých karet na 2 utkání nepodmíněně, za 12 žlutých karet na 3 utkání nepodmíněně (atd.). Evidenci je povinen sledovat vedoucí mužstva. Při udělení druhé žluté karty v průběhu utkání, za což je automaticky udělena karta červená, je první žlutá karta započítávána do statistik o udělených žlutých karet.

Námitky: Viz soutěžní řád.

 

Článek 16. – Vratná kauce

 

KKF MSK v soutěžním ročníku 2019/2020 nebude kauci vybírat. Pokud klub bude zatížen nezaplacenou pokutou, nebude mít možnost účastnit se dalšího ročníku v jakékoliv soutěži.

  

Článek 17. – Pojištění

Úrazové pojištění sportovců pro rok 2019 je uzavřeno s jinou pojišťovnou než dosud, ale ve stejném rozsahu a se stejnými parametry, jako v roce 2017. Opět se vztahuje na všechny členy Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), tj. na členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními svazy, sdruženými v ČSTV. Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s., a za ČSTV a další střešní sportovní organizace ji uzavřel Český olympijský výbor. ( podrobnější informace v přílohách )

 

Úraz musí být registrován v zápise o utkání. Vedoucí mužstev se upozorňují, aby nepodceňovali vedení evidence lékařských potvrzení o způsobilosti hráčů a to bez ohledu na skutečnost, že lékařská potvrzení nebudou ze strany KKF MSK ani rozhodčími kontrolována. V této souvislosti existuje možnost občansko-právní (regresní) i trestní odpovědnosti mužstev či hráčů samotných při případném zranění či jiné újmě na zdraví při sportovní činnosti. Způsob evidence je věcí vedoucího mužstva. V případě, že za mužstvo nastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí. Individuální pojistky hráčů či speciální klubové pojistky se doporučují. Za peníze a jiné cenné věci pořadatel nezodpovídá a nevztahuje se na ně ani pojištění.

 

 

Článek 18. – Postup a sestup

 

Vítězný tým krajského přeboru postupuje přímo do Divize „F“. Mužstva, která se umístí na posledních dvou místech, sestupují do příslušných okresních přeborů. Vítězové okresních přeborů Ostrava + Opava, Nový Jičín + Frýdek Místek mají právo na postup do krajského přeboru. O obsazení případných dalších uvolněných místech v krajském přeboru (v případě, že by jeden tým postoupil do vyšší soutěže a nikdo nesestoupil, anebo při odhlášení některého mužstva na nesestupovém místě soutěže, apod.) rozhodne řídící orgán soutěže.

 

Článek 19. – Ceny

 

Poháry obdrží nejlepší tři celky plus finanční odměnu. ( 1.místo - 3.000,-Kč, 2.místo - 2.000,-Kč, 3.místo - 1.000,-Kč) Nejslušnější tým ( o jehož vítězi rozhodne nejnižší počet trestných bodů (dále jen tb.) za obdržené karty (za ČK 3 tb. a za ŽK 1 tb.), při shodném počtu tb. rozhoduje nižší počet obdržených ČK.), obdrží trofej plus finanční odměnu. ( 1.místo - 1.000,-Kč ) Pomocí celoročního vyhlašování „ALL STARS TÝMU“ bude vyhlášen nejlepší hráč a brankář, který obdrží trofej. Nejlepší střelec dle počtu vstřelených branek rovněž obdrží trofej.

Na základě ankety budou kluby po skončení ročníku rozhodovat o pořadí nejlepších rozhodčích. První tři nejlepší rozhodčí obdrží plaketu a věcnou cenu.

 

 Tyto propozice jsou odvozeny od propozic celostátní ligy futsalu 2019/20 řízené VV FAČR a byly schváleny na zasedání KKF MSK dne 3.7.2019. Případné změny jsou dány specifickými podmínkami naši oblasti, proto si pořadatel vyhrazuje právo na tyto změny.