28. 1. 2020

Informace k profesionálním smlouvám hráčů

Výkonný výbor SFČR se na svých pravidelných zasedáních zabýval opakovaně problematikou uzavírání Standardních profesionálních smluv mezi kluby a hráči. S ohledem na zásadní změny, ke kterým došlo v souvislosti se schválením nových řádů, jako například Přestupního, Registračního, či Evidenčního, a jejich průběžné novelizace a úprav, upozorňuje kluby a hráče na striktní dodržování všech daných pravidel a prostudování těchto řádů.

VV důrazně doporučuje klubům i hráčům seznámit se důkladně s Přestupním řádem SFČR, kde jsou podrobně uvedeny veškeré parametry, které by měla Standardní profesionální smlouva (SPS) mezi hráčem a klubem obsahovat, tak aby byly chráněny zájmy klubu i hráče vyváženě a smlouva splňovala parametry řádné SPS. Přestupní řád naleznete na Úřední desce webové stránky futsal.cz, nebo zde

Po uzavření SPS mezi hráčem a klubem, je povinné tuto smlouvu zaregistrovat na sekretariátu SFČR do 15 dnů od uvedeného data podpisu této smlouvy. Po této lhůtě již sekretariát není oprávněn smlouvu registrovat. Pokud není SPS takto řádně zaregistrována, za dodržení podmínek uvedených v Přestupním, Evidenčním a Registračním řádu, není možné z pohledu SFČR pohlížet na konkrétní smluvní vztah jako na profesionální, a SFČR eviduje v návaznosti na Přestupní řád takového hráče jako se statusem amatéra. Z toho vyplývá, že SFČR nebo kompetentní orgány (například Sbor rozhodců), nejsou oprávnění řešit spory týkající se tohoto konkrétního smluvního vztahu mezi hráčem a klubem v případě, že se jejich vztah nezakládá na řádně zaregistrované SPS. 

Smlouvu na sekretariátu SFČR v dané lhůtě, může zaregistrovat nejen klub, ale také konkrétní hráč, který tuto smlouvu uzavřel. VV doporučuje, aby si klub i hráč ověřili po uzavření smlouvy na sekretariátu SFČR skutečnost, že SPS je řádně registrována, a to písemnou formou, například emailem. 

Zahraniční hráč dle platného Rozpisu mistrovských soutěží (RMS) není oprávněn nastoupit v utkání nejvyšší futsalové soutěže bez řádně zaregistrované Standardní profesionální smlouvy. 

V případě ukončení smlouvy před jejím vypršením, je nutné rozvázat smluvní vztah písemnou Dohodou u ukončení SPS. V této Dohodě by mělo být uvedeno, že všechny závazky a pohledávky mezi klubem a hráčem jsou vyrovnány, případně zde musí být uvedeno, jakým způsobem budou vyrovnány (například splátkový kalendář, data doplacení odstupného apod.) Tato Dohoda musí být doručena Sekretariátu SFČR k zaregistrování a evidenci. Bez tohoto dokumentu, není možné realizovat případný přestup. 

V případě, že klub nebo hráč neplní podmínky uvedené v zaregistrované SPS, je nutné v řádném termínu vyzvat smluvní protistranu k plnění, a to prokazatelně písemnou formou. VV doporučuje používat pro komunikaci doporučenou poštovní zásilku. 

V rámci Licenčního řízení, tedy před zahájením nového soutěžního ročníku, případně i v jeho průběhu, tak jako v letošní sezóně k 30.11.2019 (povinnost předložit do 15.1.2020), kluby předkládají takzvanou „bezdlužnost“. Hráči s platnou SPS potvrzují svým podpisem, že k nim klub nemá za dané období žádné závazky. 

VV dále upozorňuje na skutečnost, že dle Přestupního řádu je podávání nabídek hráčům s uzavřenou SPS bez souhlasu mateřského klubu závažným disciplinárním přečinem, pokud do konce platnosti této smlouvy zbývá delší časový úsek než 6 měsíců (§9 až §13 PŘ). Na oficiální webové stránce futsal.cz naleznete aktualizovaný soupis všech hráčů s uzavřenou SPS, naleznete zde

VV schválil úpravu znění RMS v souladu s předpisy FAČR a ustanovením Přestupního řádu FIFA o možnosti vyžádat hráče ze zahraničí nejdříve v prvním dnu přestupového okna. V současnosti tedy dne 1.2.2020. Dle výše uvedených předpisů může dojít k zaregistrování hráče, vyžádaného ze zahraničí v průběhu přestupového okna úsekem Mezinárodních přestupů FAČR, i po termínu 1.3.2020. V tomto případě splňuje zaregistrování takového hráče principy řádné registrace hráče ze zahraničí v rámci stanoveného přestupního termínu, ačkoliv jeho registrace, a tedy i následné zaplacení členského příspěvku v systému FUTIS, budou realizovány až po 1.3.2020. Z rozhodnutí VV SFČR bude možné takto registrovaného hráče doplnit na soupisku klubu i po uzávěrce termínu 28.2.2020. 

VV znovu upozorňuje na skutečnost, že pokud hráč v dané sezóně nastoupil za dva kluby, je oprávněn přestoupit do třetího klubu, avšak není oprávněn za něj v dané sezóně nastoupit. Toto omezení je stanoveno Mezinárodním přestupním řádem FIFA a je pro SFČR závazné. VV v této souvislosti zdůrazňuje nutnost znalosti Dodatku č. 7 Mezinárodního přestupního řádu FIFA, který upravuje status a přestupy futsalových hráčů. 

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů ze strany hráčů a klubů je možné obrátit se na Sekretariát SFČR, který podá odborný výklad jednotlivých ustanovení. Hráči a kluby futsalu se v případě sporu mohou obrátit také na Hráčskou fotbalovou unii (HFU, www.hfu.cz) s žádostí o pomoc při řešení případného sporu.