17. 9. 2019

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru SFČR (5. 9. 2019)

Výkonný výbor SFČR přijal na svém zasedání, konaném dne 5.9.2019 v Chrudimi následující závěry:

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI finální podobu zápisu ze zasedání VV 8.8.2019.

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 4 PRO – 1 ZDRŽ. - 1 PROTI návrh novelizace režimu zveřejňování závěrů ze zasedání VV SFČR prostřednictvím komuniké.

VV SFČR bere na vědomí informaci o průběžném plnění procesu novelizace řádů SFČR a aktualizaci jednotlivých dokumentů Souboru předpisů SFČR na oficiálních stránkách SFČR.

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI nový Disciplinární řád SFČR a ukládá zveřejnit finální podobu DŘ na oficiálních stránkách SFČR a rozeslat klubům celostátních soutěží a řídícím komisím regionálních soutěží.

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI nový Etický kodex SFČR a ukládá zveřejnit EK na oficiálních stránkách SFČR a rozeslat klubům celostátních soutěží a řídícím komisím regionálních soutěží.

VV SFČR schvaluje per-rollam poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI jmenování nového člena Disciplinární komise SFČR p.Adama Forsta.

VV SFČR bere na vědomí informace o řešení problematiky GDPR a ukládá nadále komunikovat se zmocněncem FAČR o problematice GDPR a informovat průběžně členskou základnu SFČR.

VV SFČR bere na vědomí informace o přípravě pořadatelství skupiny Main Round UEFA Futsal Champions League s účastí českého mistra AC Sparta Praha a ukládá zajistit předložení seznamu odpovědných osob za klub AC Sparta Praha, pověřených pořadatelstvím turnaje.

VV SFČR bere na vědomí informace o absolvování letní přípravy reprezentačních týmů ČR.

VV SFČR bere na vědomí informaci o nominaci a přípravě reprezentace A na turnaj Visegrad cup 21.9.-25.9.2019 v Polsku.

VV SFČR bere na vědomí informaci o pořadatelském zajištění MPU reprezentace ČR U-21 s Portugalskem 1.10. v Plzni a 2.10. v Kladně.

VV SFČR bere na vědomí informaci o splnění podmínek Licenčního řízení futsalu pro účast v ročníku 2019/20  a následném udělení licencí všem klubům VARTA futsal ligy.

VV SFČR bere na vědomí informaci o zahájení procesu fakturace mezi kluby VARTA futsal ligy a PUBLIC na základě schváleného vyúčtování marketingu VFL 2018/19 a finálního vyúčtování finanční podpory FAČR klubům VFL a 2.lig „V“ a „Z“ na rok 2019.

VV SFČR schvaluje per-rollam poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh Rozpisu mistrovských soutěží futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2019/20 a zahájení přípravy návrhu Rozpisu mistrovských soutěží futsalu FIFA pro následující soutěžní ročník 2020/2021.

VV SFČR bere na vědomí předložený seznam sportovních hal pro celostátní soutěže a ukládá doplnit návrh Směrnice pro parametry sportovních hal pro utkání CL futsalu o kompletní seznam sportovních hal  pro TV přenosy z VARTA futsal ligy.

VV SFČR zamítá poměrem hlasů 0 PRO - 0 ZDRŽ. - 6 PROTI žádost klubu Svarog FC Teplice z.s. o uznání statusu hráče EU pro Pinheira Luvizaa Rozalva.

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 5 PRO - 1 ZDRŽ. - 0 PROTI udělení výjimky pro zařazení haly klubu FTZS Liberec na Listinu sportovních hal pro utkání Juniorské ligy futsalu v ročníku 2019/20.

VV SFČR bere na vědomí informaci o přípravě úvodního zasedání KM SFČR dne 12.9.2019 ve Stříteži u Jihlavy.

VV SFČR bere na vědomí informaci o zahájení EŘ FAČR s klubem Gardenline Litoměřice

VV SFČR bere na vědomí informace o závěrech ze společného letního semináře pro rozhodčí a delegáty CL 30.-31.8.2019 v SC Nymburk.

VV SFČR bere na vědomí Listinu rozhodčích CL futsalu pro ročník 2019/20.

VV SFČR bere na vědomí návrh Listiny rozhodčích FIFA futsalu pro rok 2020 a ukládá zajistit předložení Listiny rozhodčích futsalu FIFA ke schválení Výkonnému výboru FAČR.

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 3 PRO - 2 ZDRŽ. - 0 PROTI Listinu delegátů CL futsalu pro ročník 2019/20.

VV SFČR bere na vědomí předložený podklad Komise rozhodčích SFČR – Pravidla futsalu FIFA, platná k 1.7.2019.

VV SFČR ukládá, v rámci řešení problematiky snižování členské základny, předložit návrh protiopatření, včetně konkrétních termínů a odpovědností   

VV SFČR ukládá zajistit ve spolupráci s LPO FAČR a Regionální komisí SFČR přechod pobočných spolků pod SFČR  (Okresní svazy futsalu, Krajské svazy futsalu a Oblastní svazy futsalu).

VV SFČR ukládá předložit finální podobu návrhu RMS CL žen 2019/20.

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh složení Komise žen SFČR.

VV SFČR bere na vědomí předložené podklady KŽF Změny ve futsalových soutěžích žen a Harmonogram CL žen 2019/20.

VV SFČR na základě prezentace STES schvaluje poměrem hlasů 6 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI nastavení futsalového marketingu ze strany FAČR Group pod marketingovou agenturu STES

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh podmínek smlouvy s generálním partnerem VFL, společností VARTA a uzavření smlouvy se STES.

VV SFČR bere na vědomí informaci o spolupráci s ČT při přípravě TV přenosů z VARTA futsal ligy za obdobných podmínek jako v minulých sezónách.

VV SFČR ukládá předložit návrh TV přenosů na podzim 2019

VV SFČR bere na vědomí informaci o projednávání podmínek pořizování streamů z utkání VARTA futsal ligy a 2.lig od sezóny 2019/20.

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI předložený návrh na stanovení finanční spoluzodpovědnosti klubů VARTA Futsal ligy v rámci společného marketingu 2019/20.

VV SFČR bere na vědomí zprávu o uspořádaném PR semináře pro kluby VARTA futsal ligy a 2.lig futsalu.29.8.2019, TK futsalu 3.9.2019 a vydání, nové, listovací verze Oběžníku SFČR

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI pokračování pilotního projektu „Futalmagazine“ minimálně do konce roku 2019

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI spolupráci STES s partnery: IG Service, AGE21, NONAC, ČD, Eurowint a ČT pro sezónu 2019/20.

VV SFČR bere na vědomí předložený návrh Rozpočtu SFČR na r.2019 a diskutoval parametry rozpočtu SFČR na rok 2020

VV SFČR bere na vědomí přehled odměn, vyplacených na základě smluv reprezentantům týmu ČR“A“ za rok 2018, a ukládá předložit kompletní přehled vyplacených odměn za reprezentaci v rámci futsalu.

VV SFČR bere na vědomí přehled neuhrazených pohledávek VV SFČR.

VV SFČR bere na vědomí předložený přehled neuhrazených pohledávek futsalu u společnosti Public.

 

Termín následujícího zasedání VV SFČR: čtvrtek 10.10.2019 od 15:00 v Praze