30. 8. 2016

Matriční subkomise rozhodla kauzu bratří Drozdů

Rozhodnutí Matriční Subkomise

ve věci žádosti o přestup Pavla a Davida Drozdových klubem Mados Hradec Králové

Matriční subkomise Svazu futsalu ČR /dále jen MK/ na svém zasedání, na základě rozhodnutí Odvolací komise SF ČR (Dále jen OK/ ze dne 8.8 2016, znovu rozhodovala ve věci podané žádosti o přestupy hráčů klubu FK ERA-PACK Chrudim p. Pavla Drozda (nar. 12.09 1995) a p. Davida Drozda (nar. 12.09 1995) do klubu MADOS MT Hradec Králové a učinila toto:

R o z h o d n u t í:

MK ve složení Hana Hadrbolcová, Matěj Čmejla a Daniel Kolman znovu důkladně projednala a přezkoumala veškeré skutečnosti a okolnosti, týkající se podání uvedených žádostí o přestupy podaných 17.11 2015, o kterých poprvé MK rozhodla 19.11 2015 a jednohlasně rozhodla tak, že přestupy hráčů klubu FK ERA-PACK Chrudim p. Pavla Drozda (nar. 12.09 1995) a p. Davida Drozda (nar. 12.09 1995) do klubu MADOS MT Hradec Králové

Z a m í t á.

Matriční subkomise Svazu futsalu FAČR po prostudování Čl. 6, bod 1/d, i nadále trvá na svém stanovisku a konstatuje, že řízení o přestupu výše jmenovaných hráčů nemohlo být zahájeno dříve, než po ukončení jejich hostování, které bylo platné do 30.6 2016.

Matriční subkomise trvá na tom, že formulace „Matriční komise žádost o přestup neprojedná“, uvedená v platném Přestupním řádu svazu futsalu ČR (dále jen PŘ), zabraňuje přijetí a řešení případu v čase, kdy jsou hráči na hostování.

Zároveň Matriční subkomisi ukládá Článek 9, odstavec 5: Neprojednala-li Matriční subkomise žádost o přestup či hostování (čl. 6, odst. 1), sdělí to novému klubu, který žádost podal a zašle mu zpět žádost včetně všech náležitostí.

Tento bod v souvislosti s Čl. 6, odstavec 1 dle názoru MK jednoznačně určuje postup MK, a to tak, že žádost o přestup, který nelze v danu chvíli projednat, protože mu brání některý z paragrafů Přestupního řádu, nelze přijmout a s projednáním vyčkávat do doby, kdy tyto okolnosti pominou. Pokud nelze žádost o přestup projednat, je podávajícímu subjektu žádost vrácena, a podávající klub musí podat novou žádost v době, kdy okolnosti zabraňující projednání pominou a je na ní pohlíženo jako na žádost novou.

Formálně a v souladu s rozhodnutím OK ve věci Odvolání klubu Mados Hradec Králové proti předchozímu rozhodnutí MK v této věci, může MK žádost o přestup přijmout, ovšem po zjištění, že jej nelze projednat, což byl i případ žádostí o přestup Pavla Drozda a Davida Drozda, vrátí žádost a veškeré její náležitosti podávajícímu Madosu Hradec Králové. Ten může tyto podklady podat znovu v okamžiku, kdy to Přestupní řád umožňuje, v našem případě po vypršení překážky dle článku 6, odstavec 1, písmeno d), tedy v okamžiku ukončení hostování, k datu 1.7 2016, jako žádost novou.

Tak jak bylo uvedeno, prvním dnem, kdy bylo v tomto případě možné zahájit veškeré přestupní úkony, je 1.7 2016. K tomuto (či jakémukoliv pozdějšímu) datu tedy mohou být pro případný přestup podány Matriční subkomisi Svazu futsalu FAČR podklady platné ke dni podání. Klub Mados MT Hradec Králové je oprávněn podat žádost o přestup podle PŘ a využít Čl. 6, bod 2/d tak, jak učinil v předchozím případě, avšak v době, kdy Přestupní řád umožňuje toto podání a žádný z jeho paragrafů nezabraňuje tomuto podání tak, jak tomu bylo v případě podání dne 17.11 2015.

Výše uvedené vysvětlení dokládá, že MK vzala v úvahu i na první pohled odlišný závěr OK, že ustanovení článku 6 odst. 1., písm. d) PŘ „Matriční komise žádost o přestup neprojedná – nemá-li hráč ukončené hostování“, nezabraňuje přijetí a řešení žádosti o přestup v době, kdy je hráč, který žádá o schválení přestupu na hostování, neboť dle názoru OK je třeba toto ustanovení PŘ vykládat v tom smyslu, že zabraňuje pouze řešení žádosti - projednání - o přestup v době trvání hostování a nikoliv přijetí takové žádosti! Zde však OK pominula v dalším postupu uváděný Článek 9.

Pokud tedy MK žádost přijala, musela dojít ke zjištění, že ji nemůže s ohledem na platné hostování projednat, a vrátit veškeré náležitosti podávajícímu klubu.  Posuzovat ji mohla až v době, kdy ji bylo možné posoudit, nejdříve 1.7 2016. V tomto případě je však nutné konstatovat, že nebyly naplněny Náležitosti žádosti o přestup dle článku 5, odst. 1, neboť datum podpisu Přestupních lístků, by bylo starší šesti měsíců a MK by opět byla nucena tyto žádosti o přestup zamítnout. (Varianta, že by MK čekala 8 měsíců, než by bylo možné žádost o přestup projednat, však není vzhledem k článku 9, odstavci 5 možná. Pokud by nastala, je na základě uvedených paragrafů nutné postupovat tak, jako by se jednalo o novou žádost podanou 1.7 2016).

Je nutné konstatovat, že MK se dle názoru současných členů MK dopustila několika chyb v postupu v rámci přijetí a řešení předmětných žádostí o přestup, které se řetězily, což však nemůže mít vliv na to, aby s ohledem na tyto chyby, bylo toto Rozhodnutí v rozporu s platnými řády a předpisy SF ČR.

Proti rozhodnutí mohou účastníci přestupního řízení podat odvolání v souladu s článku 10 Přestupního řádu svazu futsalu ČR.

                                                                                                                               Matriční subkomise SF ČR