8. 2. 2019

Návrh Stanov Svazu futsalu ČR pro Valnou hromadu SF ČR 2019 - aktualizace k 8.2.2019

Před Komisí futsalu (dále „KF“) stály a stále stojí v rámci realizace avizovaného projektu „Futsalové revoluce“ dva hlavní, nelehké úkoly. Ve vztahu k prvnímu z nich, tedy realizaci informačního systému, je KF v maximální míře závislá na Fotbalové asociaci České republiky (dále „FAČR“). Původní předpoklad rozšíření stávajícího IS FAČR i pro futsal bohužel nemůže být realizován, neboť FAČR sama rozhodla o vývoji úplně nového IS. V jeho rámci je s futsalem počítáno, je ovšem otázkou, v jakém časovém horizontu se FAČR podaří nový IS spustit. KF tak nezbývalo než svou pozornost soustředit na druhý z úkolů, který je však svou povahou snad i významnější, tj. napravit dlouhodobě neuspokojivý stav samotných právních základů SFČR a narovnat, resp. vyjasnit vzájemný vztah s FAČR.

V rámci právě řečeného byl v průběhu kalendářního roku 2018 připravován návrh nových stanov SFČR. Ten byl v různých fázích příprav opakovaně předkládán členské základně SFČR k připomínkám. Této možnosti členové SFČR využili spíše ve skromnějším rozsahu, nicméně celá řada připomínek byla podnětných a byly zapracovány. Stejně tak lze jistě jako pozitivní jev vnímat skutečnost, že příprava návrhu stanov vyvolala a podnítila celou řadu diskuzí nad budoucím nastavením chodu SFČR, nad podobou organizace soutěží apod. Celá řada těchto témat vyvstala spíše ke konci připomínkovacího období, a proto jejich definitivní řešení návrh stanov neobsahuje a KF počítá s tím, že tato témata (blíže k nim níže) budou v průběhu příštích dvou let řádně uvnitř našeho spolku vydiskutována a posléze se promítnou v novelizaci těchto předkládaných stanov na další valné hromadě.

Tak jako tak platí, že i sama FAČR počítá s úpravou svých vlastních stanov tak, aby byl vzájemný vztah s naším spolkem postaven na jisto. Tato úprava bude předložena na červnové řádné valné hromadě FAČR. Záměrem je, aby SFČR byl v postavení specifického a v maximální míře autonomního člena FAČR (momentálně je ve stanovách SFČR zmíněn pouze jako blíže neurčená organizační jednotka), jehož úkolem je právě organizace futsalu, jeho rozvoj atp. Má tak dojít k významnému pozitivnímu posunu postavení SFČR v rámci FAČR i sportovního prostředí obecně. V návaznosti na to má dojít rovněž k uzavření smlouvy mezi FAČR a SFČR, která bude řešit detaily vzájemné spolupráce.

Aktualizace:

KF dne 8. 2. per rollam schválila doplnění návrhu Stanov o bod 15 v Přechodných ustanoveních:

  1. Pro období do 31. března 2020 pro Valnou hromadu platí, že:
    1. v otázce účasti na Valné hromadě se použijí ustanovení Stanov Svazu schválených Valnou hromadou Svazu v posledním znění dne 24. 3. 2012;
    2. se nepoužije ustanovení čl. 20 odst. 4 těchto Stanov.

Dokument

30. 1. 2019

Návrh stanov SF ČR k VH 2019

Dokument

30. 1. 2019

Důvodová zpráva k novelizaci Stanov SF ČR

Dokument

8. 2. 2019

Aktualizovaný návrh Stanov SF ČR pro VH 2019 k 7. 2. 2019