14. 11. 2018

Rozhodnutí Komise futsalu FAČR ze dne 13.11.2018 ve věci etického řízení se členem Benim Simitčim

Komise futsalu FAČR dne 13.11.2018 schválila poměrem hlasů 2 pro - 1 se zdržel – 1 proti níže uvedené rozhodnutí v etickém řízení s p.Benim Simitčim, statutárním zástupcem bývalého klubu Benago Zruč nad Sázavou na základě podnětu, projednaného KF dne 23.8.2018, na porušení Etického kodexu SF ČR z důvodu neplnění finančních závazků vůči hráči Saulovi, vyplývajících ze smlouvy hráče s klubem Benago Zruč nad Sázavou.  

S ohledem na opakovaná porušení Etického kodexu a podle Článku IV/5 a Článku V/2 tohoto kodexu rozhodla Komise futsalu FAČR o udělení peněžité pokuty p.Benimu Simitčimu, osobně zodpovědnému za porušení Článku III/1 Etického kodexu, ve výši 25.000 Kč.

Částka musí být složena na účet Komise futsalu FAČR číslo 478400513 / 0300 + variabilní symbol 649401 do 15 dnů ode dne doručení oznámení tohoto trestu.

V případě nedodržení termínu splatnosti výše uvedené pokuty, se udělený peněžitý trest automaticky mění na trest zákazu jakékoliv futsalové činnosti, vyjma výkonu volené funkce, pro p.Beniho Simitčiho, dle Článku V/7 Etického kodexu na dobu 6 měsíců ode dne skončení lhůty pro zaplacení peněžité pokuty.

Odůvodnění :

Je nezpochybnitelné, že pan Beni Simitči, jako uváděný nejvyšší představitel klubu Benago svým jednáním opakovaně porušil zásadním způsobem Etický kodex Svazu futsalu, a to konkrétně Článek III, odst. 1.

Je faktem, že z právního hlediska, nese za dluh odpovědnost Komisí futsalu odsouhlasený nástupce členských práv na nejvyšší futsalovou soutěž klub Svarog Teplice. Nicméně je jasně prokázáno, že dluh vznikl činností statutárních orgánů klubu Benago, jehož byl Beni Simitči v době vzniku dluhu předsedou/prezidentem, a svou činností při dalších jednáních na sebe bral odpovědnost za skutky, které jsou předmětem tohoto Etického řízení a nikoliv, a to ani částečně, klub Svarog FC Teplice, a jeho funkcionáři. Z pohledu morálně etického měl klub Benago jednoznačně a bez zbytečných průtahů uhradit dluh hráči Saulovi, a to již po skončení sezóny 2016/2017, tedy před více než rokem, nebo měl tento závazek uhradit osobně pan Beni Simitči do dne 31.8.2018, jak se k tomu písemně zavázal v Dohodě o narovnání s klubem Svarog Teplice.

Nespornou polehčující okolností případu je fakt, že nakonec došlo k úhradě celého vzniklého dluhu, byť se tak nepochybně stalo pod tlakem probíhajícího Etického řízení, a možných hrozících dopadů. Komise futsalu ale nezaznamenala jakýkoliv náznak sebereflexe, omluvy, či řádného vysvětlení například v podobě nepředpokládané nedobré ekonomické situace, která by znemožnila dluh uhradit. Je nutné konstatovat, že došlo k porušení hned několika písemných dohod, které nebyly ze strany klubu Benago, ani pana Beniho Simitčiho, dodrženy. Navíc došlo k poškození dobrého jména českého futsalu směrem k nejvyšší možné instituci, FIFA.

V rámci jedné z pracovních schůzek po zahájení tohoto Etického řízení s předsedou SF, panem Otakarem Mestekem, byla probírána i tato kauza, a to v době, kdy nebyla realizována ještě žádná platba ze strany Benaga, nebo pana Beniho Simitčiho, vůči klubu Svarog. Závěr z jednání byl ten, že trestem v tomto Etickém řízení by měla být peněžitá pokuta ve výši celého dluhu, tedy 200.000 Kč, a částka převedena Svarogu jako kompenzace a napravení spravedlnosti, především z morálně etických důvodů, které z této zprávy jednoznačně vyplývají. S ohledem na výše uvedené polehčující okolnosti v podobě konečné úhrady dluhu, byla navržena peněžitá pokuta výrazně nižší.

Poučení o odvolání:

Potrestaný člen SF ČR může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku VIII. Etického kodexu. Odvolání nemá odkladný účinek,

 

Mgr. Martin Průša                                              Mgr.Otakar Mestek

sekretář KF FAČR                                                 předseda KF FAČR

Dokument

16. 11. 2018

Etické řízení - Beni Simitči 20181115.pdf