14. 11. 2018

Rozhodnutí Komise futsalu FAČR ze dne 13.11.2018 ve věci etického řízení se členem Milošem Náprstkem

Rozhodnutí Komise futsalu FAČR, resp. Svazu futsalu ČR (dále jen SF ČR), ze dne 13.11.2018 ve věci etického řízení dle čl. I. a čl. II. Etického kodexu SF ČR se členem SF ČR, p. Milošem Náprstkem, členské ID 78030464.

Komise futsalu FAČR (dále jen KF FAČR) na svém řádném zasedání 13.11.2018, na základě vlastního zjištění dle čl. IV.  odst. 1. Etického kodexu zahájeného etického řízení se členem SF ČR p. Milošem Náprstkem dne 18.10.2018, který byl na Etické řízení 13.11.2018 řádně pozván dne 23.10.2018 dle Etického kodexu SF ČR a tak byl osobně přítomen, rozhodla takto:

Rozhodnutí:

KF FAČR ve složení pp. Otakar Mestek, Marek Blažek, Daniel Kolman a Jiří Stix rozhodla poměrem hlasů 3 pro - 1 se zdržel – 0 proti o vyloučení člena SF ČR p. Miloše Náprstka ze Svazu futsalu ČR, a to na dobu 5 let dle čl. V. odst. 8. Etického kodexu SF ČR.

Odůvodnění:

p. Miloš Náprstek bezprecedentním způsobem hrubě, úmyslně a opakovaně poškodil image a reputaci futsalu, Svazu futsalu ČR i VARTA Futsal ligy, když obsahem i formou hromadného, resp. mediálního, zveřejnění k odstoupení klubu Gardenline Litoměřice z VARTA futsal ligy ze dne 18.10.2018, se dopustil porušení šesti článků Etického kodexu – viz čl. III. odst. 1. Obecné zásady Etiky, odst. 2. Zásadu neutrality, odst. 3. Zásadu loajality, odst. 4. Zásadu konfidenciality, odst.12. Zásadu fyzické a mentální integrity.  a čl. IX. – vše ve formě poškozujících mediálních prohlášení a hromadné mailové korespondence.  Jako k přitěžující okolnosti navíc KF FAČR přihlédla k čl. IV. odst. 5. - recidiva p. Miloše Náprstka (causa s hanobením vedení SF ČR, která byla uzavřena ze strany OK SF ČR dne 5.2.2018 udělením peněžité pokuty ve výši 40.000, -- Kč). Jako k další přitěžující okolnosti dále KF FAČR přihlédla k porušení čl. 4. odst. 2. písm. f) Stanov SF ČR. KF FAČR zdůrazňuje, že se zabývala výhradně mediálními a mailovými výstupy člena SF ČR p. Miloše Náprstka – veškerá řízení soutěžní a disciplinární řeší po své linii Sportovně technická a Disciplinární komise SF ČR.

Poučení o odvolání:

Potrestaný člen SF ČR může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku VIII. Etického kodexu. Odvolání nemá odkladný účinek.

 

Mgr. Martin Průša                                              Mgr.Otakar Mestek

sekretář KF FAČR                                                 předseda KF FAČR

Dokument

15. 11. 2018

Rozhodnutí KF - etické řízení Náprstek