9. 10. 2017

Rozhodnutí Odvolací komise ve věci návrhu OkKF Brno-město

Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 5. 10. 2017, ve věci návrhu Okresní komise futsalu Brno město /dále jen navrhovatel/ na zrušení rozhodnutí Krajské komise futsalu Jižní Moravy /dále jen KKF JM/, kterým byl vyhlášen nultý ročník krajské soutěže JM, po zvážení všech okolností, učinila toto: 

R o z h o d n u t í :

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Martin Jaroš  jednohlasně rozhodla, že se návrh na zrušení rozhodnutí  o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 22. 9. 2017, nazvaným „Žádost o přezkoumání usnesení Krajské komise futsalu JM“ se navrhovatel domáhal zrušení rozhodnutí KKF JM ze dne 13. 7. 2017, kterým byl vyhlášen nultý ročník krajské soutěže JM. Své podání navrhovatel odůvodnil zejména tím, že dle jeho názoru není vznik výše uvedené soutěže v souladu se Stanovami SF ČR, a to konkrétně s jejich článkem 2 odst. 2, písm. a) a dále také s článkem 6 odst. 4, 5 a 6.

 OK po podrobném prostudování všech relevantních podkladů došla k závěru, že podaný návrh není přípustný. Odvolací a přezkumnou pravomoc OK vymezují Stanovy SF ČR v článku 13 odst. 1. a 2. a její podrobnosti jsou dále popsány v článku 2 odst. 1 Statutu OK a v článku 10 Odvolacího řádu OK. Ani jedno z výše uvedených ustanovení však OK neumožňuje, aby se mohla zabývat věcnou stránkou podnětu navrhovatele. OK je sice kromě jiného oprávněna rozhodovat o tom, zda rozpisy všech tříd soutěží jsou v souladu se Soutěžním řádem SF ČR /dále také SŘ/ a zda rozhodnutí řídících orgánů soutěží jsou v souladu s rozpisy soutěží, ale v obou těchto případech je oprávněn k podání podnětu k takovému přezkumu (dle článku 10 odst. 4. Odvolacího řádu OK) pouze přímý účastník předmětné soutěže, což v daném případě navrhovatel evidentně není. I za situace, že by byl navrhovatel účastníkem předmětné soutěže, by však OK mohla zkoumat pouze soulad či nesoulad rozpisu předmětné soutěže se SŘ nebo soulad či nesoulad rozhodnutí řídícího orgánu s rozpisem soutěže a nikoliv tedy navrhovatelem namítaný nesoulad napadeného rozhodnutí se Stanovami SF ČR.  

Na základě výše uvedeného proto OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

 Závěrem ale pokládá OK za nutné konstatovat, že při předběžném posuzování věcné stránky podnětu navrhovatele, došla k závěru, že rozhodnutím KKF JM ze dne 13. 7. 2017, kterým byl vyhlášen nultý ročník krajské soutěže JM, skutečně došlo k porušení Stanov SF ČR a Soutěžního řádu SF ČR. Dle obsahu Stanov SF ČR je jediným zřizovatelem soutěží výhradně Svaz futsalu ČR /dále jen SF ČR/ a tuto jeho pravomoc vykonává, v souladu s článkem 11 odst. 5 (poslední věta) Stanov SF ČR, jeho nejvyšší výkonný orgán, kterým je KF. Okresní, krajské a oblastní KF mají dle Stanov SF ČR pouze povinnost zabezpečovat řízení jim příslušných stupňů soutěží a nikoliv právo zřizovat soutěže nové. Dále došlo dle názoru OK i k porušení článku 7 odst. 1. Stanov SF ČR, dle jehož obsahu je oprávněna vytvářet soutěžní strukturu svými rozhodnutími výhradně KF, která tuto soutěžní strukturu detailně upravila v článcích 4, 5 a 7 Soutěžního řádu SF ČR, a to včetně kogentního vymezení stupňů soutěží, způsobu zařazení družstva do příslušného stupně soutěže podle výsledků dosažených v minulém soutěžním ročníku a dále včetně stanovení přesného systému postupů a sestupů. OK je toho názoru, že výše uvedená ustanovení byla napadeným rozhodnutím KKF JM také porušena. Vzhledem k tomu se OK rozhodla na tyto závažné skutečnosti upozornit KF a doporučit jí, aby se tím zabývala, protože výhradně KF má pravomoc o tom rozhodnout.

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.