21. 12. 2018

Rozhodnutí Odvolací komise ve věci odvolání Miloše Náprstka

Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 20. 12. 2018, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Ing. Miloše Náprstka, člena Svazu futsalu ČR – ID: 78030464 /dále jen odvolatel/, proti rozhodnutí Komise futsalu FAČR /dále jen KF/ ze dne 13. 11. 2018, kterým byl odvolateli v etickém řízení, vedeném dle Etického kodexu SF ČR /dále jen EK/ uložen trest vyloučení ze Svazu futsalu ČR na dobu 5 let, po zvážení všech okolností, učinila toto:

R o z h o d n u t í :

 OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Martin Jaroš přezkoumala výše uvedené rozhodnutí KF a jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí  m ě n í , co do druhu a výše uloženého trestu takto:

Ing. Miloši Náprstkovi, členu Svazu futsalu ČR – ID: 78030464, se uděluje trest zákazu jakékoliv futsalové činnosti, vyjma výkonu volené funkce, a to na dobu tří let.

Dne 13. 11. 2018 vydala KF rozhodnutí, kterým byl odvolateli v etickém řízení uložen trest vyloučení ze Svazu futsalu ČR na dobu 5 let, a to zejména za hrubé, úmyslné a opakované poškození image a reputace SF ČR i VARTA Futsal ligy, způsobem podrobně popsaným v rozhodnutí KF. 

Proti tomuto rozhodnutí podal odvolatel dne 26. 11. 2018 včasné odvolání, ve kterém kromě jiného uvedl, že KF jeho jednání nesprávně posoudila, protože z jeho strany nemohla být a nebyla naplněna skutková podstata porušení EK. Odvolatel dále tvrdil, že trest mu byl uložen neoprávněně a nadto na základě nedůvodného přičítání přitěžujících okolností. Dále, že předseda SF ČR jednal a činil rozhodnutí účelově s úmyslem poškodit práva odvolatele jako člena SF ČR. Dále, že KF neměla pravomoc ani příslušnost k rozhodování v této věci a že její rozhodnutí je založeno na posouzení ze strany osob, které jsou osobně zainteresované, podjaté a jako takové vyloučené z rozhodování. Na základě výše uvedeného odvolatel ve svém odvolání alternativně navrhnul buď zrušení rozhodnutí KF včetně zrušení etického řízení z důvodu nepřezkoumatelnosti, podjatosti a účelovosti nebo zrušení rozhodnutí a odložení vydání nového rozhodnutí až do doby zvolení nové KF po valné hromadě SF ČR.  

OK se nejprve zabývala jednotlivými odvolacími důvody a po prostudování obsahu odvolání došla k závěru, že s výjimkou neexistence přitěžujících okolností (viz. podrobněji níže) nejsou odvolací důvody oprávněné.

OK konstatovala, že KF je dle čl. 11 Stanov SF ČR nejvyšším výkonným orgánem SF ČR v období mezi valnými hromadami a že KF dle čl. 11 odst. 5 Stanov SF ČR schvaluje řády a předpisy a ostatní normy a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou Stanovami svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady, nebo které si valná hromada vyhradila. Dle čl. 11 odst. 6 Stanov SF ČR schvaluje KF statuty a předpisy pro práci svých subkomisí. Ohledně pravomoci tedy OK došla k závěru, že v platných Stanovách SF ČR není mezi výlučnými pravomocemi valné hromady uvedeno přijetí Etického kodexu ani si tuto pravomoc žádná valná hromada nevyhradila a vzhledem k tomu náleží výkon této pravomoci KF, která se rozhodla v souladu s čl. 11 odst. 6 Stanov SF ČR zřídit Etickou komisi jako jednu ze svých subkomisí v souladu s demonstrativním výčtem subkomisí v rámci položky „jiné“. Současně KF přijala Etický kodex a z personálních důvodů na sebe dočasně převzala agendu Etické komise. OK je tedy toho názoru, že rozhodnutí KF v rámci etického řízení bylo jednoznačně legitimní.

Dle zjištění OK, učiněného ze zápisu ze zasedání KF ze dne 13. 11. 2018, při hlasování o potrestání odvolatele vůbec nebyl použit institut druhého hlasu předsedy KF, jak v odvolání nesprávně tvrdí odvolatel. Zasedání KF se zúčastnili 4 členové KF, což dle čl. III. odst. 1. Jednacího řádu KF znamená, že KF byla schopna zasedat a platně se usnášet, protože byla přítomna nadpoloviční většina ze 7 členů KF. Pro potrestání odvolatele hlasovali 3 členové KF a jeden člen KF se zdržel, což dle čl. III. odst. 1. Jednacího řádu KF znamená, že toto rozhodnutí KF bylo platně přijato, protože k platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných účastníků s hlasem rozhodujícím a právo rozhodujícího hlasu mají všichni řádně zvolení členové KF. Ani této námitce odvolatele tedy OK nevyhověla.  

K další odvolací námitce odvolatele, že KF údajně nemá oprávnění vyloučit člena SF ČR na dobu určitou ani na dobu neurčitou, je třeba konstatovat, že dle čl. 5 odst. 1., bod III. Stanov SF ČR zaniká členství v SF ČR odnětím členství ze strany KF ČR pro hrubé porušení nebo opakované porušení členských povinností. OK je přesvědčena, že v posuzovaném případě došlo ze strany odvolatele dokonce k velmi hrubému porušení jeho členských povinností a termín odnětí členství je dle jazykového výkladu významově totožný s termínem vyloučení, proto ani k této námitce OK při svém rozhodování nepřihlédla.

Ohledně údajné nepřezkoumatelnosti rozhodnutí KF je OK toho názoru, že rozhodnutí KF obsahuje dostatečně konkrétní specifikaci provinění, za které byl trest odvolateli uložen, aby nebyla zaměnitelná s jiným proviněním. Konkrétně se dle rozhodnutí KF jednalo o hrubé, úmyslné a opakované poškození image a reputace futsalu, SF ČR i VARTA Futsal ligy, když odvolatel se, obsahem i formou hromadného resp. mediálního zveřejnění v rámci odstoupení klubu GARDENLINE Litoměřice z VARTA Futsal ligy ze dne 18. 10. 2018, dopustil porušení šesti v rozhodnutí KF přesně vyjmenovaných skutkových podstat z EK, a to vše odvolatel učinil ve formě poškozujících mediálních prohlášení a hromadné mailové korespondence. Vzhledem k tomu také tuto odvolací námitku OK shledala jako nepřípadnou.  

Dále odvolatel v odvolání uvedl, že KF jeho jednání údajně nesprávně posoudila, protože z jeho strany údajně nešlo o hanění a poškozování image futsalu a VARTA Futsal ligy a že údajně šlo pouze o kritiku s výjimkou použití sousloví „prohnilé vedení SF ČR“, za které se ale odvolatel následně osobně na zasedání KF omluvil. Dále odvolatel tvrdil, že mu údajně nebyl prokázán sebemenší úmysl a už vůbec ne, že by jednal s úmyslem poškodit opakovaně SF ČR a VARTA Futsal ligu. V této souvislosti si OK důkladně prostudovala mediální výstupy, které odvolatel v souvislosti s odstoupením klubu GARDENLINE Litoměřice z VARTA Futsal ligy učinil a došla jednoznačně k závěru, že v této části se jedná o absolutně nevěrohodnou účelovou obhajobu. OK považuje za jasně prokázané, že odvolatel kromě jiného opakovaně v médiích (vedle výše popsaného výroku o prohnilém vedení SF ČR) dále tvrdil, že svazová generalita si údajně rozhoduje dle vlastní libosti, údajně nedodržuje předpisy a řády a kauzy, týkající se především rodiny Simitči se údajně snaží tutlat a zahlazovat, a to v rozporu s řády a předpisy. Dále odvolatel v médiích tvrdil, že Disciplinární komise SF ČR /dále jen DK/ údajně není nezávislá, když je jejím členem p. JUDr. Jaroslav Pytloun, bývalý sekretář klubu Benago Zruč n/S., AC Sparta Praha a ředitel mládeže SK Slávia Praha a že DK svým rozhodnutím o potrestání hráče Fabrizia údajně vážně ovlivnila regulérnost VARTA Futsal ligy. Dále odvolatel ve svých mediálních prohlášeních uvedl, že jedním z hlavních důvodů demonstrativního odstoupení klubu GARDENLINE Litoměřice ze soutěže bylo nečestné jednání p. Beniho Simitčiho, jenž opakovaně, výrazně a zásadně poškodil ostatní ligové kluby, mnoho hráčů, regulérnost soutěže a image českého futsalu, aniž by dal najevo jakoukoliv sebemenší sebereflexi a přitom údajně pod ochrannou rukou vedení a sekretariátu SF ČR vždy vyvázl v podstatě bez trestu! Dále odvolatel v médiích uváděl, že Etický kodex si vymysleli „svazáci“ jako účinný nástroj pro údajné zastrašování těch, kteří poukazují nepravosti, které se na SF ČR dějí. Na základě výše uvedeného je OK přesvědčena, že výše popsaným jednáním odvolatel poškodil image SF ČR i VARTA Futsal ligy zcela historicky bezprecedentním způsobem a že takové jednání není možné spáchat z vědomé nedbalosti a proto je evidentní, že se jednalo o jednání úmyslné…

Ve vztahu k odvolatelem tvrzené údajné podjatosti předsedy SF ČR p. Mgr. Oty Mesteka je OK toho názoru, že v situaci, kdy odvolatel označil celé vedení SF ČR za prohnilé a za vedení SF ČR lze považovat všechny členy KF, je logickým krokem, že to byl právě předseda, který na zasedání KF dne 18. 10. 2018 navrhl zahájit etické řízení s odvolatelem a na příštím zasedání navrhnul druh a výši trestu. Dle názoru OK tedy nebyl předseda SF ČR při rozhodování podjatý, protože pouze vykonával svou funkci a ani nemá žádnou osobní vazbu k osobě odvolatele. Vzhledem k tomu ani tuto odvolací námitku OK neakceptovala.

Dále odvolatel v odvolání uvedl, že celé etické řízení bylo ze strany předsedy KF údajně vedeno účelově, údajně s cílem zbavit se protikandidáta na funkci předsedy na blížící se valné hromadě SF ČR. K tomu je třeba konstatovat, že OK má za prokázané, že odvolatel ve svých mediálních výrocích opakovaně zdůrazňoval, že nemá ani sebemenší zájem být součástí nového vedení SF ČR, pouze chce chránit futsal jako sport. Teprve při své osobní účasti na jednání KF dne 13. 11. 2018 odvolatel sdělil, že hodlá kandidovat na funkci předsedy SF ČR, to již ovšem bylo etické řízení ode dne 18. 10. 2018 zahájeno… Proto ani tuto odvolací námitku OK neposoudila jako relevantní.

Ohledně v odvolání tvrzeného údajného nerovného zacházení se členy SF ČR odvolatel argumentoval kromě jiného tím, že v případě etického řízení s p. Benim Simitčim KF vůbec nepřihlédla k přitěžujícím okolnostem a uložený trest byl ve velké disproporci s trestem uloženým odvolateli. OK je v této souvislosti toho názoru, že oba případy jsou natolik odlišné, že jejich porovnávání je prakticky nemožné a proto zcela nepřípadné. Ohledně nesprávného použití přitěžujících okolností však OK došla k závěru, že podané odvolání je částečně důvodné, a to zejména proto, že v rozhodnutí KF byly nesprávně uvedeny dvě přitěžující okolnosti, které byly ze strany KF vzaty v úvahu při rozhodování o druhu a výši trestu uloženého odvolateli, a to konkrétně údajná recidiva odvolatele (causa s hanobením vedení SF ČR pomocí triček s hanlivým nápisem). OK je sice toho názoru, že odvolatel i za tuto akci nese morální odpovědnost, v právní rovině však byl za toto jednání potrestán klub GARDENLINE Litoměřice a proto není možné k tomuto skutku přihlížet jako k přitěžující okolnosti. Ve vztahu k druhé přitěžující okolnosti je OK toho názoru, že se ani o přitěžující okolnost jednat nemůže, protože porušení Stanov SF ČR je samostatnou skutkovou podstatou, uvedenou v čl. III. odst. 1 EK a za porušení této skutkové podstaty (výslovně uvedené v rozhodnutí KF vedle dalších pěti skutkových podstat) byl odvolatel potrestán!  Dle názoru OK naopak chybně v rozhodnutí KF nebylo přihlédnuto k polehčující okolnosti resp. to nebylo v rozhodnutí uvedeno, a to k tomu, že odvolatel se při své účasti na zasedání KF dne 13. 11. 2018 osobně omluvil za použití formulace „prohnilé vedení SF ČR.“ Vzhledem k neexistenci ani jedné z přitěžujících okolností a k existenci výše uvedené polehčující okolnosti, došla OK k závěru, že je na místě uložit mírnější výši trestu. Ohledně druhu uloženého trestu OK usoudila, že vyloučení odvolatele ze SF ČR za první verbální provinění by bylo příliš tvrdé a případné uložení peněžité pokuty by na odvolatele nemělo dostatečný účinek. Proto OK uložila trest, uvedený ve výrokové části tohoto rozhodnutí.  

Jelikož byl odvolatel ve svém návrhu částečně úspěšný, bude mu v plné výši vrácen z jeho strany uhrazený odvolací poplatek.

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

V Praze dne 21. 12. 2018