27. 5. 2019

Rozhodnutí Odvolací komise ve věci odvolání p. Antonia Agne Bagatiniho proti rozhodnutí Disciplinární komise

Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 24. 5. 2019, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Antonia Agne Bagatiniho, ID: 90092450 /dále jen odvolatel/ proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky /dále jen DK/ ze dne 10. 5. 2019, kterým byl odvolatel potrestán zákazem zastavení závodní činnosti na 4 soutěžních utkání, a to za surovou hru (úder loktem), a to při utkání VARTA futsal ligy AC Sparta Praha – FK ERA-PACK Chrudim, konaném v Praze dne 26. 4. 2019, po zvážení všech okolností učinila toto:  


R o z h o d n u t í :

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Ing. Aneta Karlová přezkoumala výše uvedené rozhodnutí DK a jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí  m ě n í ,  a to co do výše uloženého trestu takto:

p. Antoniovi Agne Bagatinimu, členovi Svazu futsalu ČR – ID: 90092450, se uděluje trest zákazu zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolatel ve svém odvolání ze dne 12. 5. 2019 kromě jiného uvedl, že se žádného disciplinárního provinění nedopustil a že ani z předloženého videozáznamu toto nevyplývá a naopak je z něj dle názoru odvolatele zřejmé, že mezi ním a hráčem Drahovským došlo pouze k neúmyslnému střetu a v žádném případě se nejednalo o úmyslný úder loktem a tedy surovou hru. Dále odvolatel poukázal na existenci polehčujících okolností, spočívajících v tom, že odvolatel se před svým proviněním choval řádně - nebyl nikdy ve své kariéře potrestán za agresivní hru a více než šest let neobdržel červenou kartu a dále, že odvolatel účinně napomáhal při objasňování svého provinění. Odvolatel v odvolání alternativně navrhl zrušení uloženého trestu nebo jeho zmírnění.

OK měla při svém rozhodování k dispozici videozáznam přestupku a také stanovisko Komise rozhodčích ze dne 7. 5. 2019 k zákroku odvolatele, ve kterém bylo uvedeno, že se většina členů Komise rozhodčích shodla na tom, že odvolateli měla být ze strany rozhodčího udělena červená karta za surovou hru.

OK si dále prostudovala Sazebník trestů Disciplinárního řádu SFČR a zjistila, že trest byl udělen v souladu s čl. I./5. písm. a. tohoto Sazebníku, který při tomto druhu přestupku, jestliže nedošlo ke zranění protihráče, stanoví rozmezí uloženého trestu zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání až dva měsíce. DK tedy uložila odvolateli trest přibližně v polovině disciplinární sazby.

OK na základě výše uvedených skutečností, ale vázána obsahem stanoviska Komise rozhodčích, došla k závěru, že odvolateli uložený trest byl sice obecně v souladu s platnými řády a předpisy SF ČR, ale že byl vzhledem k polehčujícím okolnostem nepřiměřeně tvrdý. S ohledem na shora uvedené OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

V Praze dne 24. května 2019