15. 5. 2019

Rozhodnutí Odvolací komise ve věci odvolání p. Evertona Ribeiro Fontoury proti rozhodnutí Disciplinární komise

Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 15. 5. 2019, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Evertona Ribeiro Fontoury, ID člena: 86111932 /dále jen odvolatel/ proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky /dále jen DK/ ze dne 10. 5. 2019, kterým byl odvolateli uložen trest zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání, po zvážení všech okolností, učinila toto: 

 

R o z h o d n u t í :

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Ing. Aneta Karlová přezkoumala výše uvedené rozhodnutí DK a jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí  z r u š u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Dne 10. 5. 2019 vydala DK rozhodnutí, ve kterém uložila odvolateli trest zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání, a to za nesportovní chování, zmaření slibně se rozvíjející akce soupeře úmyslným zahráním rukou v boji o míč v nepřerušené hře. Toto své rozhodnutí DK odůvodnila skutečností, že za svůj výše popsaný přestupek měl odvolatel obdržet žlutou kartu, tuto však neobdržel a protože by se jednalo o již druhou žlutou kartu odvolatele v zápase a odvolatel tedy měl být správně vyloučen a měl by tak zastavenou činnost v následujícím utkání, přistoupila DK k potrestání a udělila odvolateli totožný trest, jaký by dostal, kdyby rozhodčí rozhodli v zápase správně. 

Proti tomuto rozhodnutí podal odvolatel dne 12. 5. 2019 včasné odvolání, ve kterém kromě jiného uvedl, že DK dala ve svém odvolání na vědomí, že by jej za jeho přestupek nepotrestala v případě, že by již v zápase neměl na svém kontě první žlutou kartu. Dle názoru odvolatele není možné, aby se jeho přestupkem DK zabývala pouze v důsledku toho, že již dříve obdržel trest za jiný přestupek ve hře. Dále odvolatel namítal, že mu nebylo umožněno, aby se osobně dostavil k jednání DK ani aby se písemně vyjádřil k této věci, čímž došlo k porušení čl. 16 Disciplinárního řádu SFČR /dále jen DŘ/ a zkrácení práv odvolatele. V závěru svého odvolání odvolatel navrhoval, aby rozhodnutí DK bylo zrušeno.

OK po podrobném prostudování této věci došla k závěru, že podané odvolání je důvodné. OK se plně ztotožnila s argumentací odvolatele, že v obecné rovině není přípustné, aby se DK nějakým přestupkem zabývala pouze v důsledku toho, že již dříve ve stejném zápase obdržel stejný hráč trest za jiný přestupek a kalkulovala tak ohledně možného budoucího součtu obou trestů. Dle právního názoru OK musí být za stejný přestupek udělen stejný trest všem pachatelům, samozřejmě při zvážení polehčujících a přitěžujících okolností, což se ale jednoznačně v tomto případě nestalo, protože zde předchozí žlutá karta nebyla a ani nemohla být posuzována jako přitěžující okolnost. Dle názoru OK, DK ve svém rozhodnutí odvolateli de facto dodatečně udělila další žlutou kartu, k čemuž ale není oprávněna! To může učinit pouze rozhodčí… Při totožném přístupu ze strany DK by měla být přičtena další žlutá karta např. i hráči Tomáši Drahovskému, jehož řízení DK na svém stejném zasedání zastavila, s odůvodněním, že v zápase sice měl za svůj přestupek obdržet žlutou kartu, ale byla by to jeho první žlutá karta v zápase a proto by nebyl vyloučen. DK však již nevzala v úvahu skutečnost, že počet žlutých karet se v soutěži hráčům načítá a při dosažení určitého počtu žlutých karet se hráči automaticky zastavuje činnost. Výše popsaným postupem DK by proto došlo, dle názoru OK, k narušení regulérnosti soutěže, a to speciálně v situaci, kdy se jedná o zápasy dvou soupeřů v sérii play-off. Dále pokládá OK za významné, že výše popsaným rozhodnutím ve věci odvolatele došlo i k narušení dosavadní rozhodovací praxe DK v obdobných případech (viz. obsah odchylného stanoviska člena DK p. Ing. Michala Chyby, se kterým se OK také plně ztotožňuje). Na základě výše uvedeného proto OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

OK dále doporučuje VV SFČR, aby zvážil možnost doplnění DŘ o přesnější specifikaci disciplinárních provinění, k jejichž projednání mají disciplinární orgány pravomoc.

Jelikož byl odvolatel ve svém návrhu plně úspěšný, bude mu v plné výši vrácen z jeho strany uhrazený odvolací poplatek.

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

V Praze dne 15. května 2019