11. 9. 2017

Rozhodnutí Odvolací komise ve věci odvolání p. Miloše Náprstka a p. Lukáše Vobeckého


Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 11. 9. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Ing. Miloše Náprstka, nar.: 8. 3. 1978 a p. Lukáše Vobeckého, nar.: 14. 8. 1985 /dále jen odvolatelé/, oba právně zastoupeni p. Mgr. Ladislavem Kudrnou, MBA – advokátem, se sídlem: 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 157/30, proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky /dále jen DK/ ze dne 31. 7. 2017, č. 178/1617, kterým byl každému z obou odvolatelů uložen trest peněžité pokuty ve výši 1.500, -- Kč, po zvážení všech okolností, učinila toto

R o z h o d n u t í :

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Martin Jaroš přezkoumala výše uvedené rozhodnutí DK a jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí, ale pouze ve vztahu k oběma odvolatelům,  z r u š u j e .

 O d ů v o d n ě n í :

Dne 31. 7. 2017 vydala DK rozhodnutí, ve kterém uložila každému z odvolatelů trest peněžité pokuty, a to za narušení průběhu disciplinárního řízení tím, že se oba nedostavili na zasedání DK, konané dne 1. 6. 2017, ačkoliv na něj byli řádně předvoláni. Za to byla ze strany DK každému z odvolatelů uložena peněžitá pokuta ve výši 1.500, -- Kč, a to dle části I., odst. 13 Sazebníku trestů, který je nedílnou součástí Disciplinárního řádu SF ČR /dále jen DŘ/. Trest byl odvolatelům uložen ve výši, která je v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. c. DŘ a DK jednání odvolatelů posoudila jako „neúčast na zasedání odborné komise“.

Proti tomuto rozhodnutí podali odvolatelé prostřednictvím svého právního zástupce dne 15. 8. 2017 včasné odvolání, ve kterém kromě jiného uvedli, že DK jejich jednání nesprávně posoudila a odmítli také její právní kvalifikaci tohoto svého jednání. Odvolatelé zdůraznili, že vzhledem ke skutečnosti, že se ze zasedání DK předem omluvili formou e-mailu, nemohlo dojít k naplnění skutkové podstaty „neomluvené neúčasti na jednáních futsalových orgánů“ a vzhledem k tomu byl trest ze strany DK odvolatelům uložen neoprávněně, protože jednání odvolatelů není disciplinárním proviněním.

OK po podrobném prostudování všech relevantních podkladů došla k závěru, že podané odvolání je důvodné, a to zejména proto, že naplnění skutkové podstaty výše popsaného přestupku skutečně vyžaduje neomluvenou neúčast ze strany potrestané osoby na jednání futsalového orgánu a pouhá omluvená neúčast k naplnění výše uvedené skutkové podstaty nepostačuje. V daném případě bylo jednoznačně prokázáno, že oba odvolatelé pomocí e-mailové korespondence (sdělení p. Ing. Náprstka ligovému sekretáři p. Ing. Chybovi ze dne 31. 5. 2017) předem oznámili, že se předmětného jednání DK nemohou účastnit, a to z důvodu jejich pracovní vytíženosti. Po obsahovém posouzení tohoto oznámení se OK přiklonila k závěru, že jej lze považovat za řádnou omluvu obou odvolatelů z jednání DK. Vzhledem k tomu OK uzavřela, že ze strany odvolatelů nedošlo k naplnění skutkové podstaty „neomluvené neúčasti na jednáních futsalových orgánů“ a proto OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomuto závěru se již OK nezabývala ze strany odvolatelů namítanými obsahovými nedostatky předmětného rozhodnutí DK.

Jelikož byli odvolatelé ve svém návrhu plně úspěšní, bude jim v plné výši vrácen z jejich strany uhrazený odvolací poplatek.

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.