15. 12. 2017

Rozhodnutí Odvolací komise ve věci odvolání Tomáše Fialky

 

Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 15. 12. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Tomáše Fialky, ID: 98030747 /dále jen odvolatel/ proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky /dále jen DK/ ze dne 29. 11. 2017, kterým byl odvolatel potrestán zákazem zastavení závodní činnosti do dne 31. 12. 2017 nepodmíněně, a to za hrubé nesportovní chování, po zvážení všech okolností učinila toto

R o z h o d n u t í :

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Martin Jaroš přezkoumala výše uvedené rozhodnutí DK a jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s normami SF ČR v celém rozsahu   p o t v r z u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Odvolatel ve svém odvolání ze dne 1. 12. 2017 kromě jiného uvedl, že ještě nikdy neobdržel červenou kartu a že svého přestupku lituje, že se protihráči omluvil a že udělený trest pro něj bude ponaučením do dalších zápasů. Přitom ovšem odvolatel svůj přestupek ve svém odvolání popsal zcela odlišně než, jak byl popsán v zápise o utkání a ve zprávě delegáta. Odvolatel považuje ze strany DK udělený trest za velmi přísný, protože jej připraví o účast v polovině sezony juniorské ligy a také o další zápasy v mužských soutěžích.

OK při svém rozhodování vycházela z obsahu zápisu o utkání a ze zprávy delegáta utkání, protože neměla k dispozici videozáznam přestupku. Za zásadní pro stanovení stupně nebezpečnosti přestupku odvolatele OK považuje část popisu přestupku ze zprávy delegáta, ve které je uvedeno, že v době udeření byl míč již na druhé polovině hrací plochy, když si odvolatel vyhledal hráče soupeře, se kterým se před malou chvílí strkal v souboji o míč, stoupl si před něj a mimo míč ho udeřil loktem do obličeje. Ke zranění poškozeného nedošlo. OK si dále prostudovala rozhodnutí, které DK v obdobných případech učinila za několik uplynulých měsíců a zjistila, že rozhodovací praxe DK je v podobných případech jednotná. OK dále prostudovala Sazebník trestů Disciplinárního řádu SF ČR a zjistila, že trest byl udělen v souladu s čl. I./5. písm. a. tohoto Sazebníku, který při tomto druhu přestupku stanoví rozmezí uloženého trestu zastavení závodní činnosti na dvě utkání až dva měsíce. Odvolateli tedy byl ze strany DK uložen trest přibližně v polovině disciplinární sazby. OK na základě výše uvedených skutečností, i když se jedná o mladého hráče a jeho první závažný přestupek, ale zejména při vědomí skutečnosti, že šlo o mimořádně závažný způsob spáchání přestupku, je přesvědčena, že odvolateli uložený trest je v souladu s platnými řády a předpisy SF ČR.

Na základě výše uvedeného tedy OK došla k jednoznačnému závěru, že rozhodnutí DK bylo správné a odvolateli uložený trest byl oprávněný zcela přiměřený. S ohledem na shora uvedené OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.