23. 3. 2017

STATUT DISCIPLINÁRNÍ SUBKOMISE KOMISE FUTSALU

Fotbalové asociace České republiky

Článek 1

 

1)      Disciplinární subkomise Komise futsalu FAČR (dále jen „DK“) je jednou z odborných subkomisí Komise futsalu FAČR (dále jen „KF“), vytvořených dle článku 11 odst. 6 Stanov Svazu futsalu ČR. Jejím účelem je zabezpečení provádění disciplinárního řízení v soutěžích Svazu futsalu ČR (dále jen „SF ČR“).

2)      Statut DK vymezuje parametry pro řízení činnosti DK a schvaluje jej KF.

 

Článek 2

 

1)      DK má tři členy včetně předsedy.

 

2)      Předsedu a členy DK jmenuje a odvolává KF.

 

3)      Na návrh předsedy DK jmenuje a odvolává KF sekretáře DK, který je odpovědný za zabezpečení organizačních, provozních a administrativně-technických podmínek pro řádné fungování DK. Sekretář není členem DK. Není-li sekretář jmenován, vykonává jeho povinnosti předseda DK.

 

 

Článek 3

 

1)      DK vykonává následující činnosti:

a)      Projednává disciplinární provinění v celostátních soutěžích futsalu (tj. 1. lize, 2. ligách, celostátní části Poháru FAČR futsalu a celostátních mládežnických soutěžích);

b)      Projednává provinění související s přípravou a organizací celostátních soutěží futsalu;

c)      Projednává provinění v reprezentaci a mezinárodním styku v tuzemsku i zahraničí;

d)      Projednává podněty, které mají dopad na celé futsalové hnutí;

e)      Předkládá doporučení a návrhy na úpravy či doplnění směrnic a řádů SF ČR.

 

 

Článek 4

 

1)      Zasedání DK se konají v průběhu soutěže zpravidla jednou týdně tak, aby bylo zajištěno, že o podnětech k zahájení disciplinárního řízení bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu.

 

2)      DK může rozhodovat i mimo své zasedání, tzn. způsobem „per rollam“. Takovýmto způsobem rozhodování může být nahrazeno zasedání DK pouze za předpokladu, že nemá být rozhodováno o provinění, k jehož objasnění je zapotřebí přizvat disciplinárně prošetřovaného, funkcionáře oddílu (klubu) nebo jiné osoby, které mohou sdělit důležité informace, či uplatnil-li disciplinárně prošetřovaný své právo zúčastnit se jednání DK.

 

3)      Sekretář DK je povinen zaslat členům DK veškeré podněty k zahájení disciplinárního řízení a podklady potřebné k rozhodnutí nejpozději druhý pracovní den po skončení ligového kola (nebo následující pracovní den po obdržení podnětu).

4)      DK je usnášení schopná, je-li na jednání přítomna prostá většina všech jejích členů. Pro přijetí rozhodnutí musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Sekretář nemá v rámci rozhodování DK hlasovací právo.

 

5)       DK je povinna vést o své činnosti řádnou evidenci. Veškeré dokumenty označuje svým názvem a podpisem předsedy a dále osoby, která odpovídá za správnost znění.

6)      DK je povinna přijmout rozhodnutí v odpovídající lhůtě tak, aby bylo možno včas (tedy ve lhůtě nezbytné pro organizaci ligových soutěží) rozhodnutí zveřejnit na webu SF ČR.

 

 

Článek 5

 

1)      Všechny orgány SF ČR, jejich funkcionáři a pracovníci SF ČR jsou povinni poskytnout DK požadovanou spolupráci a tak vytvořit podmínky pro výkon její funkce. Zejména jsou povinni:

a)      poskytovat materiály a jiné písemnosti potřebné k řádnému výkonu funkce DK, 

b)      podávat požadované informace a vysvětlení,

c)      na požádání se zúčastnit jednání DK.

 

2)      Sekretariát KF zabezpečuje podmínky pro řádnou činnost DK včetně potřebných administrativních prací. Finanční náklady spojené s činností DK jsou součástí rozpočtu KF.

 

 

Článek 6

 

Tento Statut byl dle čl. 11.6. Stanov Svazu futsalu České republiky schválen Komisí futsalu FAČR dne 23.3.2017 a tímto dnem nabývá účinnosti.