23. 3. 2017

STATUT MATRIČNÍ SUBKOMISE KOMISE FUTSALU

Fotbalové asociace České republiky

Článek 1

 

1)      Matriční subkomise Komise futsalu FAČR (dále jen „MSbK“) je jednou z odborných subkomisí Komise futsalu FAČR (dále jen „KF“), vytvořených dle článku 11 odst. 6 Stanov Svazu futsalu ČR. Jejím účelem je zabezpečení provádění matričního řízení v soutěžích Svazu futsalu ČR (dále jen „SF ČR“).

2)      Statut MSbK vymezuje parametry pro řízení činnosti MSbK a schvaluje jej KF.

 

Článek 2

 

1)      MSbK má tři členy včetně předsedy.

 

2)      Předsedu a členy MSbK jmenuje a odvolává KF.

 

3)      Na návrh předsedy MSbK jmenuje a odvolává KF sekretáře MSbK, který je odpovědný za zabezpečení organizačních, provozních a administrativně-technických podmínek pro řádné fungování MSbK. Sekretář není členem MSbK. Není-li sekretář jmenován, vykonává jeho povinnosti předseda MSbK.

 

 

Článek 3

 

1)      MSbK vykonává následující činnosti:

a)      Projednává matriční procesy pro zajištění možnosti řádného startu hráčů v soutěžích futsalu;

b)      Projednává podněty, související s činností MSbK;

c)      Předkládá doporučení a návrhy na úpravy či doplnění směrnic a řádů SF ČR.

 

 

Článek 4

 

1)      Zasedání MSbK se konají v průběhu soutěže zpravidla jednou týdně tak, aby bylo zajištěno, že o podnětech k zahájení disciplinárního řízení bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu.

 

2)      MSbK může rozhodovat i mimo své zasedání, tzn. způsobem „per rollam“. Takovýmto způsobem rozhodování může být nahrazeno zasedání MSbK v odůvodněných případech.

 

3)      Sekretář MSbK je povinen zaslat členům MSbK veškeré podněty k zahájení řízení a podklady potřebné k rozhodnutí s dostatečným předstihem.

 

4)      MSbK je usnášení schopná, je-li na jednání přítomna prostá většina všech jejích členů. Pro přijetí rozhodnutí musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Sekretář nemá v rámci rozhodování MSbK hlasovací právo.

 

5)       MSbK je povinna vést o své činnosti řádnou evidenci. Veškeré dokumenty označuje svým názvem a podpisem předsedy a dále osoby, která odpovídá za správnost znění.

 

6)      MSbK je povinna přijmout rozhodnutí v odpovídající lhůtě tak, aby bylo možno včas (tedy ve lhůtě nezbytné pro organizaci ligových soutěží) rozhodnutí zveřejnit na webu SF ČR.

 

 

Článek 5

 

1)      Všechny orgány SF ČR, jejich funkcionáři a pracovníci SF ČR jsou povinni poskytnout MSbK požadovanou spolupráci a tak vytvořit podmínky pro výkon její funkce. Zejména jsou povinni:

a)      poskytovat materiály a jiné písemnosti potřebné k řádnému výkonu funkce MSbK, 

b)      podávat požadované informace a vysvětlení,

c)      na požádání se zúčastnit jednání MSbK.

 

2)      Sekretariát KF zabezpečuje podmínky pro řádnou činnost MSbK včetně potřebných administrativních prací. Finanční náklady spojené s činností MSbK jsou součástí rozpočtu KF.

 

 

Článek 6

 

Tento Statut byl dle čl. 11. bodu 6. Stanov Svazu futsalu České republiky schválen Komisí futsalu FAČR dne 23.3.2017 a tímto dnem nabývá účinnosti.