23. 3. 2017

STATUT SOUTĚŽNĚ TECHNICKÉ SUBKOMISE

KOMISE FUTSALU FAČR

Článek 1

 

1)      Soutěžně technická subkomise je jednou z odborných subkomisí Komise futsalu FAČR. Zajišťuje řízení celostátních soutěží futsalu v souladu se závěry Komise futsalu FAČR.

 

2)      Statut Soutěžně technické subkomise KF FAČR (dále také STK) vymezuje parametry pro řízení činnosti STK.

 

3)      Činnost STK řídí KF FAČR, a to prostřednictvím předsedy STK.

 

 

Článek 2

 

1)      STK KF FAČR má zpravidla pět členů včetně předsedy.

 

2)      Předsedu a členy STK jmenuje a odvolává Komise futsalu FAČR (dále jen „KF“).

 

3)      Na návrh předsedy STK jmenuje a odvolává KF případně také sekretáře STK, který je odpovědný za zabezpečení organizačních, provozních a administrativně-technických podmínek pro činnost STK. Takto jmenovaný sekretář nemá v rámci rozhodování STK hlasovací právo. Nebude-li sekretář jmenován, zastává jeho povinnosti předseda STK.

 

 

 

Článek 3

 

1)      STK KF FAČR vykonává následující činnosti:

a)      Příprava soutěžních dokumentů celostátních soutěží futsalu

 

b)      Sestavení Termínové listiny celostátních soutěží futsalu

 

c)      Kontrola plnění stanovených povinností ze strany účastníků celostátních soutěží futsalu

 

d)      Kontrola dodržování směrnic a řádů SF ČR ze strany účastníků celostátních soutěží futsalu

 

e)      Rozhodování o řešení nedostatků a sporů v rámci celostátních soutěží futsalu

 

f)       Předkládání návrhů na úpravy či doplnění směrnic a řádů SF ČR

 

g)      Zajištění celkové organizace celostátních soutěží futsalu

 

Článek 4

 

1)      STK KF FAČR se schází zpravidla jednou měsíčně, v případě potřeby zajištění řádného chodu soutěží futsalu i častěji.

 

2)      Před každým jednáním STK je s předstihem alespoň sedmi dnů členům STK rozeslána předsedou nebo sekretářem písemná pozvánka zahrnující mimo jiné program jednání.

 

3)      STK je usnášeníschopná, je-li na jednání přítomna prostá většina všech jejich členů.

 

 

 

Článek 5

 

 

1)      Tento Statut byl dle čl. 11.6. Stanov Svazu futsalu české republiky schválen Komisí futsalu FAČR dne 23.3.2017 a tímto dnem nabývá účinnosti.