23. 3. 2017

STATUT SUBKOMISE ŽENSKÉHO FUTSALU KOMISE FUTSALU

Fotbalové asociace České republiky

 1. Subkomise ženského futsalu KF FAČR (dále jen „SŽF“) je odbornou subkomisí, zřízenou Komisí futsalu FAČR (dále jen „KF“).
 2. Komise má minimálně tři členy, když předseda je jmenován KF. Další členy SŽF  navrhuje předseda a schvaluje je pak KF.
 3. Činnost SŽF je přímo řízena KF. Ta také schvaluje statut a předpisy, potřebné k činnosti SŽF.

 

 

II.

 

SŽF vykonává především tuto činnost:

-          prostřednictvím předsedy, či jiného určeného člena, zastupuje na půdě KF zájmy ženského futsalu,

-          zajišťuje činnost reprezentačního týmu žen, navrhuje složení jeho realizačního týmu,

-          úzce spolupracuje s ObKF a  KKF, příp. OkKF či jimi zřízenými odbornými subkomisemi,

-          dbá na jednotnost futsalového hnutí v ČR (soutěžní struktura ženského futsalu, názvosloví řídících orgánů, soutěží atd.),

-          podporuje rozvoj futsalu žen v regionech, spolupracuje při řízení ženských futsalových soutěží v regionech a napomáhá s jejich zakládáním tam, kde ještě nejsou v provozu,

-          organizačně zajišťuje soutěže ve futsalu žen na celostátní úrovni, zejména finálový turnaj Mistrovství ČR,

-          spolupracuje s ostatními subkomisemi KF.

 

 

 

III.

 

 1. SŽF se schází minimálně třikrát v průběhu kalendářního roku.
 2. Předseda či jiný člen SŽF může být dle potřeby přizván na zasedání KF.

 

 

 

IV.

 

 1. Rozhodnutí či návrhy SŽF, která podléhají schválení KF, jsou projednány na nejbližším zasedání KF.

 

 

V.

 

 1. SŽF je povinna vést o své činnosti řádnou evidenci ve formě zápisů z jednotlivých jednání.
 2. KF garantuje podmínky pro řádnou činnost SŽF, včetně potřebného administrativního a ekonomického zabezpečení.
 3. Náklady na činnost SŽF jsou součástí rozpočtu KF.

 

 

 

 

 

VI.

 

 1. SŽF je oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 2. K přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů SŽF.

 

 

    VII.

 

Tento Statut byl dle čl. 11. bodu 6. Stanov Svazu futsalu České republiky schválen Komisí futsalu FAČR dne 23.3.2017 a tímto dnem nabývá účinnosti.