3. 6. 2020

Transformace futsalového hnutí zahájena

Svaz futsalu České republiky zahajuje postupnou transformaci futsalového hnutí v rámci členské základy, a to s ohledem na skutečnost, že z pohledu právního je současný faktický stav, kdy část členských klubů nedisponuje právní subjektivitou, zcela neuspokojivý. 

Tato transformace, respektive narovnání popsaného panujícího právního prostředí, bude vyžadovat zvýšenou součinnost velké části členských klubů. Výkonný výbor SFČR rozhodl tak, že členským klubům, které nedisponují právní subjektivitou, poskytne přechodné období do 31. 12. 2020, kdy bude dostačovat smlouva o společnosti a během něhož tyto budou muset právní subjektivitu nabýt; v opačném případě jim bude ke dni 31. 12. 2020 zrušena registrace jako člena SFČR, nebudou se tak moci účastnit oficiálních futsalových soutěží a „jejich“ hráči již nebudou pod ochranou Přestupního řádu SFČR v tom smyslu, že si je bude moci jakýkoliv členský klub bez souhlasu klubu, který nedisponuje právní subjektivitou, zaregistrovat bez nároku na stanovené odstupné.

 Přechodné období do 31. 12. 2020 

Jak již bylo uvedeno výše, tak do 31. 12. 2020 bude členským klubem bez právní subjektivitu poskytnuto přechodné období, během něhož budou muset učinit kroky směřující k nabytí právní subjektivity. Pro účely přechodného období bude nezbytné, aby členské kluby bez právní subjektivity do 30. 6. 2020 doručily sekretariátu SFČR na email sekretariat@futsal.cz smlouvu o společnosti, jejíž vzor je přílohou tohoto článku. Na základě této smlouvy bude klubům jednak umožněno zúčastnit se oficiálních futsalových soutěží, jednak budou moci realizovat přestupy a jednak budou chráněny Přestupním řádem SFČR například v tom smyslu, že během období pro volný pohyb hráčů budou mít v případě přestupu amatérského hráče bez jejich souhlasu do jiného členského klubu nárok na stanovené odstupné.

Okno pro volný pohyb hráčů posunuto na 1. 7. 2020 až 20. 7. 2020

V důsledku výše uvedeného bylo okno pro volný pohyb hráčů posunuto na červenec, neproběhne tak od 1. 6. 2020 do 20. 6. 2020, nýbrž od 1. 7. 2020 do 20. 7. 2020 (viz rozhodnutí Výkonného výboru ze dne 14. 5. 2020 - https://futsal.fotbal.cz/vykonny-vybor-rozhodl-volny-pohyb-hracu-posunut-na-1-cervenec/a12377), a to z důvodu, aby byl členským klubům bez právní subjektivity poskytnut dostatečný prostor na uzavření smlouvy o společnosti a její doručení sekretariátu SFČR, na základě čehož jim bude umožněno přestupy v rámci okna pro volný pohyb hráčů nejen realizovat, ale případně za amatérské hráče, kteří v rámci okna pro volný pohyb hráčů přestoupí bez jejich souhlasu do jiného členského klubu, obdržet stanovené odstupné dle § 8 Přestupního řádu SFČR.

Od 1. 1. 2021 již pouze s právní subjektivitou. Jak již bylo uvedeno výše, tak v rámci přechodného období budou mít členské kluby bez právní subjektivity, které sekretariátu SFČR předložily smlouvu o společnosti, prostor, aby učinily do 30. 11. 2020 kroky nezbytné k zápisu spolku do spolkového rejstříku, a to tak, aby spolek, který nahradí společnost, jež vznikne na základě smlouvy o společnosti, vznikl nejpozději k 31. 12. 2020. Klubům, které k 31. 12. 2020 nebudou disponovat právní subjektivitou, bude zrušena registrace jako člena SFČR a nebude jim dále umožněno účastnit se oficiálních futsalových soutěží. Podrobné pokyny pro vznik zapsaného spolku budou zveřejněny na oficiálních stránkách SFČR do 30. 6. 2020.

 

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI 

 PŘEHLED REGISTROVANÝCH SMLUV 

Dokument

3. 6. 2020

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI_vzor_03062020