17. 10. 2019

Zápis č. 041920 z jednání KD dnech 10.10.2019 Praha FAČR

Přítomni:   Jiří Hanzlík, Ing. Michal Chyba, Ladislav Kudrna, Radek Venc
Omluven:   
Hosté:        Ing. Radek Lobo, Jiří Honěk, Ing. Jan Hora, Ladislav Drobný, Bc. Leoš Gryc, Václav Vaněk 

 

Program:

1.)    Došlá a odeslaná pošta
2.)    Vyhodnocení soutěží po linii delegátů
3.)    Různé

Ad 1.)  Došlá a odeslaná pošta: 

-        Emaily předsedy KD Hanzlík Jiří – předseda podal informaci o veškeré korespondenci týkající se KD od posledního zasedání.
-        Email 10.10.2019 – DS Petřík Petr – zaslána omluva, z pracovních důvodů jmenovaný DS rezignuje na činnost DS v nejvyšších sotěžích v sezoně 2019-20.

 

Ad 2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů:  

VFL : 

4.kolo:

O1A  0401  Svarog Teplice – Interobal Plkzeň:  DS Hanzlík -  nadhodnocen výkon RO Milnera a Lafka  – nepopsaná jasná chyba RO za neodpískání 7. AF a nenařízení 2. PK ve prospěch hostí do komplexního hodnocení se započítává - 1,0 b 

Vzhledem k tomu, že výše uvedený DS Hanzlík dosáhl v komplexním hodnocení SubKD více než – 1 bodu, je mu pozastavena delegace na jedno soutěžní kolo od 11.10.2019

 

Ad 3.) Různé: 

 

3.1.)  Upravení listiny DS 2019-20  

            Členové KD projednali před zasedáním VV SFČR upravení listiny DS pro sezonu 2019-20. Na základě veškerých přezkoušení DS z pravidel a norem byl VV SFČR informován o konečném stavu 26 DS pro probíhající sezonu. V nejvyšších soutěžích futsalu budou tuto činnost vykonávat následující DS:  Bednář Kamil, Brtníček Miloslav, Bydžovský Zdeněk, Černý Martin, Drobný Ladislav, Gryc Leoš, Hanzlík Jiří, Henych Karel, Honěk Jiří, Hora Jan, Houška Zbyněk, Hulcký Zdeněk, Chyba Michal, Košťál Milan, Křižák Radim, Kudrna Ladislav, Poppr Zbyněk, Primus Miroslav, Smreček Ladislav, Stejskal Ota, Svědiroh Miroslav, Švagr Roman, Tanáč Vladislav, Trlida Zdeněk, Vaněk Václav a Venc Radek.

 

3.2.)  Závěry zasedání KD – ostatní projednání     

-        KD SFČR vyjadřuje celkovou nespokojenost nad nedostatečným a nejednotným postupem DS v oblasti Hodnocení výkonů rozhodčích. V této souvislosti KD apeluje na DS, aby se opětovně a podrobně seznámili se směrnicí 12. Hodnocení rozhodčích ve futsale-FIFA a při hodnocení RO se této směrnice striktně drželi, zejména v bodech přiznání obtížnosti utkání, posuzování "jasných chyb" a správného použití videa. Dále v samotném HoRo, aby se detailněji věnovali hodnotícím kritériím (1. pohyb a poziční postavení, 2. aplikace pravidel, 3. disciplinární opatření, 4. spolupráce rozhodčích 5.osobnost rozhodčího) včetně popsání. S ohledem na výše uvedené přetrvávající nedostatky KD zorganizuje společně s konzultantem KR další seminář pro DS, který proběhne v listopadu 2019 v Praze sídle FAČR. Pozvánka bude v dostatečném předstihu všem DS doručena.

-        I nadále KD SFČR apeluje na důslednost DS při přípravě podkladů pro své delegace na ligová  utkání. Dále pak KD požaduje, aby nominovaní DS či TD uvedli do svých zpráv všechny podstatné věci, které se týkají zápasů, na které byli vysláni jako zástupci SFČR !!         

-        Při dopisování hráčů do ZOU v průběhu zápasu platí ustanovení Soutěžního řádu SFČR, který je nadřazen RMS – počet dopisovaných hráčů /ustanovení §59, odst 3)/ ……………. V případě, že družstvo v zápise o utkání uvedlo menší počet hráčů než 5, má právo doplnit počet hráčů na 5 kdykoli v průběhu utkání, ale jen když je míč ze hry; hráč je povinen před vstupem na hrací plochu prokázat rozhodčímu svoji totožnost. Zápis o utkání je třeba doplnit, případně opravit v poločase utkání nebo ihned po skončení utkání. Oprávnění zápis o utkání doplnit, případně opravit má pouze rozhodčí utkání.         

-        Při uplatňování námitek je třeba postupovat také v souladu s ustanovením SŘ SFČR ustanovení §78, odst 1 - 6). Na základě projednání KD při vydaných stávajících formulářů pro RO a DS lze námitky i nadále vedoucím mužstva do ZOU uvádět – DS je pak povinen zapsat své vyjádření k námitce do ZDS. Pro zahájení „Řízení o protestu“ je však nutno ze strany namítajícího dodržet výše citované ustanovení SŘ SFČR.         

-        KD upozorňuje, že i nadále platí, že při všech ligových zápasech zasílání ZDS a ZTD ze zápasů důsledně elektronicky se všemi přílohami na maily  prusa@fotbal.cz; michal.chyba@fotbal.cz; rozhodcifutsal@volny.cz; futsalbox@seznam.cz  a z hlediska podkladů pro výplaty i na email předsedy j.hanzlik@centrum.cz dle termínů RMS tj. do o 12,00 hodin v pondělí u utkání Pá nebo So, u Ne utkání či utkání ve všední den do 20,00 hod následujícího kalendářního dne. Kromě výše uvedených adres je povinen svoji ZDS a HoRo zaslat i všem RO - účastníků zápasu.         

-        Dále pak KD upozorňuje všechny DS na důsledné dodržování marketingových povinností klubů VFL, zvláště pak při TV zápasech. Všichni DS obdrželi povinnosti klubů v tištěné podobě na letním semináři.         

-        KD oznamuje všem RO a DS, že podklady pro vyúčtování náležitosti pramenících z ligových zápasů za měsíc září 2019 byly předsedou KD zaslány jako podklad k fakturaci LS a sekretáři VV SFČR dne 6.10.2019.         

-        KD SFČR důrazně upozorňuje všechny DS na důsledné dodržování zákazu vstupu neoprávněných osob do kabiny RO a DS. Toto platí v průběhu celého zápasu a zvláště pak po jeho skončení. V případě porušení tohoto ustanovení a nerespektování výzvy k opuštění kabiny RO a DS, je povinen DS uvést takto neoprávněný vstup do ZDS. Tuto povinnost mají z podnětu KR SFČR také všichni RO.

 

Příští 5. zasedání KD SFČR proběhne souběžně se zasedání KR v první polovině listopadu (termín bude určen na zasedání KR dne 23.10.2019) v Praze FAČR od 15,00 hod za KD se zasedání KR dne 23.10.2019 zúčastní Ing. Chyba.

Dokument

17. 10. 2019

Zápis č 041920 KD z 10.10.2019