10. 5. 2019

Zápis č. 30/1819 ze dne 10. 5. 2019

Zápis č. 30/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 10. 5. 2019

Rozhodování DK se účastnili:
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 10. 5. 2019 řešila disciplinární komise prohřešky ze semifinálových duelů AC Sparta Praha vs. FK ERA-PACK Chrudim, a to na základě podnětů obou klubů.

AC Sparta Praha podala podnět na prošetření hráčů Bagatiniho (ID 90092450,  FK ERA-PACK Chrudim) pro surovou hru  a Evertona (ID 86111932, FK ERA-PACK Chrudim) pro zmaření slibně se rozvíjející brankové příležitosti.

FK ERA-PACK Chrudim podala podnět k prošetření hráče Tomáše Drahovského (ID 92100545, AC Sparta Praha) pro surovou hru.

Disciplinární komise si opatřila videozáznamy a stanovisko komise rozhodčích. Na jednání dále přizvala na jeho žádost hráče Bagatiniho. S ohledem na to, že o účast požádal disciplinárně prošetřovaný a podněty proti hráčům Evertonovi a Drahovskému byly podány teprve dne 9.5.2019, byl termín jednání DK stanoven na 10.5.2019.

Závěrem dospěla DK k těmto rozhodnutím:

1. Udělila trest zastavení činnosti na 4 SU hráči Antoniu Agne Bagatinimu, a to na základě stanoviska KR, že hráč se provinil surovou hrou (úder loktem), přičemž se nespokojila s vysvětlením hráče, že šlo o kontakt nevědomý (pravděpodobně spíš ramenem) a rozhodně nikoli o úmysl.

2. Udělila trest zastavení činnosti na 1 SU hráči Evertonovi za nesportovní chování, zmaření slibně se rozvíjející akce soupeře úmyslným zahráním míče rukou v boji o míč v nepř. hře.  Tento přestupek by měl být v zápase potrestán žlutou kartou. DK přistoupila k potrestání hráče poté, co bylo zjištěno, že by šlo o druhou žlutou kartu v zápase a následně by měl tedy hráč zastavenou činnost na 1 SU. Udělila mu tedy totožný trest, jaký by dostal, kdyby rozhodčí rozhodl v zápase správně.

Odchylné stanovisko člena DK SFČR Michala Chyby: „Zásadně nesouhlasím s potrestáním hráče Evertona (ERA-PACK Chrudim), neboť DK by měla řešit disciplinární provinění a to prioritně ta, za která byl hráč v zápase vyloučen nebo kdy je po utkání v zápise o utkání na pokyn delegáta uvedeno, že se hráč dopustil takového provinění, za které měl být vyloučen. V tomto ročníku soutěže DK několikrát přistoupila k potrestání i mimo tyto případy, avšak pouze v případě, že šlo o surovou hru či hrubě nesportovní chování poškozující celkový dojem ze hry. Dle mého názoru nepatří do kompetence DK trestání přestupků, za které může být hráč v zápase pouze napomenut (byť i následkem tohoto napomenutí by bylo následné vyloučení.“

3. Zastavila řízení proti hráči Tomáši Drahovskému, neboť dle stanoviska komise rozhodčích se dopustil přestupku, za který by mu byla v zápase udělena žlutá karta, avšak nikoli druhá v zápase a tudíž by bezprostředním následkem tohoto přestupku, pokud by byl řádně potrestán, nebylo vyloučení hráče  

Poučení:
Dle čl. 19 odst. 1 disciplinárního řádu účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu.

Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 10. 5. 2019 zapsal Michal Chyba v.r., člen DK SFČR
Zveřejněno dne 10. 5. 2019