8. 7. 2019

Zápis č. 32/1819 ze dne 27. 6. 2019

Zápis č. 32/1819

Zápis o rozhodnutí disciplinární komise ze dne 27. 6. 2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Martin Říha, předseda
Mgr. Jana Dufková, člen
Ing. Michal Chyba, člen

Dne 27. 6. 2019 zastavila disciplinární komise SF ČR disciplinární řízení vedené proti Pavlu Nepilovi, ID 64060364 vedené na základě podnětu Výkonného výboru pro znevažování dobrého jména futsalu, neboť neshledala, že by došlo k provinění.

Dne 27. 6. 2019 zastavila disciplinární komise SF ČR disciplinární řízení vedené proti Jiřímu Gnidovi, ID 69030728 zahájené z podnětu Výkonného výboru pro křivé obvinění.

Dne 27. 6. 2019 udělila DK SF ČR pokutu

  • ve výši 12 500 Kč klubu AC Sparta Praha pro porušení povinností uložených v čl. 7 odst. 4 RMS
  • ve výši 12 500 Kč klubu Svarog FC Teplice pro porušení povinností uložených v čl. 7 odst. 4 RMS
  • ve výši 17 500 Kč klubu Svarog FC Teplice pro porušení povinností pořadatele (nezabezpečení zákazu vstupu osob do ohraničeného prostoru sportoviště, umožnění vstupu osobám vnášejícím alkohol, nezajištění tištěného programu). Klubu Svarog FC Teplice byl dále pro porušení povinností pořadatele udělen trest uzavření hřiště na tři zápasy s podmínkou na zkušební dobu v trvání 3 soutěžních utkání.

Tyto pokuty jsou kluby povinny uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí na účet č. 478400513/0300 v.s. 649401.

Poučení:

Dle čl. 19 odst. 1 disciplinárního řádu účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu.

Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

 

Dne 30. 6. 2019 zapsal Mgr. Martin Říha v.r., předseda DK SF ČR
Zveřejněno dne 08. 07. 2019