13. 9. 2017

Zápis č.8/2017 ze zasedání Komise futsalu FAČR

Datum konání:   17.8.2017
Místo jednání:
Praha, sekretariát FAČR
Přítomni: 
pp.Mestek, Blažek, Klier, Kolman, Šuba, Stix, Fousek, Průša, Svoboda
Omluveni:
p.Rod
Neomluveni: -          
Přizváni:
pp.Pavlík, Chyba, Palaščák, Honěk, Hanzlík
(všichni dle prezenční listiny)

Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod a ukončeno v 19:45 hod
Jednání řídil:
p. Mestek, předseda KF FAČR

1) Formální záležitosti  

 

1.1.)  KF schválila finální podobu zápisu ze zasedání KF 13.7.2017.

KF ukládá zveřejnit zápis na internetových stránkách KF.

Odpovídá: p. Průša. Termín: 22.8.2017

 

1.2.)  Termíny následujících zasedání KF jsou: čtvrtek 7.9.2017 od 15:30 hod v Praze,

dále pak pondělí 16.10.od 16:00 hod v Ostravě, čtvrtek 9.11., sobota 9.12.2017.

 

1.3.) KF vzala na vědomí zprávu předsedy KF p.Mesteka o aktuálním stavu řešení problematiky přípravy projektu Futsalové (r)evoluce ve spolupráci s IT a LPO odděleními FAČR k 1.7.2018 – projekt je, vzhledem k úsporným opatřením FAČR, dočasně pozastaven.

KF ukládá průběžně monitorovat situaci a zajistit přípravu legislativy futsalu v souladu s legislativou FAČR pro fotbal

Odpovídá: p. Mestek, Průša, Klier. Termín: průběžně do 30.6.2018

 

1.4.)  KF schválila předložené návrhy obsazení pozic sekretářů některých odborných sub/komisí KF. Ostatní budou řešeny až po ustálení struktury manažerů futsalu.

Odpovídají: předsedové subkomisí – Termín: 16.10.2017

 

 

2) Mezinárodní futsal

 

2.1.) KF vzala na vědomí informace p. Fouska z UEFA a FIFA. p.Fousek mmj.potvrdil, že ze strany FIFA nedošlo před sezónou 2017/18 k žádným změnám v pravidlech futsalu.  

 

3)  Reprezentace

 

3.1.) KF vzala na vědomí informaci o termínu zveřejnění nominace reprezentace „A“ na baráž KV ME se Srbskem.

KF schválila návrh přidělení pořadatelství historicky prvního mezistátního utkání reprezentace s Německem - druhé z dvojutkání bude sehráno 5.12. v Plzni.

 

3.2.) KF schválila návrh na změnu v realizačním týmu reprezentace U-19. Po odstoupení p.Bartuška z pozice asistenta trenéra byl do funkce jmenován Martin Brychta.

 

3.3.) KF ukládá přizvat trenéry reprezentací U21 + U19 na KF 16.10.2017 do Ostravy!

Odpovídají: pp. Neumann, Mestek. Termín: 16.10.2017

         

4) Vrcholový futsal

 

4.1.)  KF projednala v rámci přípravy nového ročníku celostátních soutěží předložené návrhy úprav Rozpisu mistrovských soutěží 2017/18 s následujícími závěry:

 

- Směrnice pro PR – schválena jako příloha RMS

- vetace rozhodčích    - před zahájením ročníku pro základní část soutěže

- následně možnost uplatnění vetace pro play-off 1.ligy     

- termín uzávěrky soupisek stanoven jednotlivě pro 1.ligu, resp. 2.ligu „západ“ a 2.ligu

   „východ“ podle termínu ukončení základní části (4 kola před koncem)

- omezení počtu startů v rámci jednoho turnaje Juniorské ligy pro hráče kategorie U-17, kteří

   nastupují zároveň i v utkáních týmu U-19

 

KF v souvislosti s dalšími návrhy na změny v RMS rozhodla o posunutí termínu pro vydání oficiální publikace RMS – až po finalizaci RMS v rámci zasedání KF 7.9.

 

KF projednala per rollam návrh revokace rozhodnutí o složení pořadatelských dvojic v Juniorské lize východ U-17 a U-19. KF neschválila žádnou z nově navržených variant složení dvojic a potvrdila platnost původního rozhodnutí.

KF projednala návrh 1.místopředsedy p.Blažka na finanční kompenzaci klubům, které byly uvedeným stanovením dvojic znevýhodněny. KF s přihlédnutím k výsledku hlasování klubů  v rámci Grémia 1.ligy uvedený návrh možné kompenzace zamítla.

 

KF ukládá připravit RMS včetně všech příloh k vydání brožury po zapracování schválených doplňků 7.9.

KF ukládá zajistit aktualizaci RMS včetně příslušných formulářů na oficiálních internetových stránkách KF.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba - Termín: 7.9.2017

 

4.2.)  KF vzala na vědomí zprávu předsedy Licenční subkomise KF FAČR o závěrech Licenčního řízení 1.ligy futsalu pro sezónu 2017/18.

KF schválila udělení licencí klubům 1.ligy futsalu dle návrhu Licenční subkomise.

KF rozhodla o udělení licence s výhradou pro klub AC Gamaspol Jeseník a stanovila poplatek pro uvedený klub ve výši 2.000 Kč za dodatečné Licenční řízení.

KF ukládá zajistit kontrolu splnění podmínek Licenčního řízení ze strany klubu AC Gamaspol Jeseník a informovat KF o závěrech LK.

Odpovídá: p.Palaščák – Termín:7.9.2017

KF ukládá připravit návrhy na systémové změny/posuny pro Licenční řízení před sezónou 2018/19 včetně novelizací Licenčního řádu, Licenčního manuálu a Statutu licenční subkomise. KF ukládá za tímto účelem přizvat p.Palačáka na zasedání KF 9.11.17.

Odpovídají: pp.Průša, Palaščák – Termín: 9.11.2017  

 

 

4.3.)  KF vzala na vědomí informaci o finalizaci textu návrhu novely Etického kodexu SF ČR se zabudováním ustanovení o komunikaci na sociálních sítích ze strany hráčů, trenérů a členů RT, rozhodčích, delegátů, funkcionářů, aj. na všech úrovních SF.

KF ukládá předložit návrh Etického kodexu SF ČR, který KF schválí tak, aby vstoupil v platnost zároveň se zahájením nového soutěžního ročníku 2017/18.

Odpovídají: pp.Fousek, Mestek. Termín: 31.8.2017, resp.7.9.2017

 

4.4.)  KF vzala na vědomí informaci o zveřejnění rozhodnutí DK se závěry z disciplinárního řízení s rozhodčími CL pp.Chládkem a Vomastkem, resp. s účastníky čtvrtfinále play-off Chance futsal ligy Gardenline Litoměřice – AC Sparta Praha.

KF vzala na vědomí omluvu z účasti předsedkyně DK sl. Dufkové na zasedání KF 17.8.2017.

KF vzala na vědomí informaci předsedy p.Mesteka o žádosti předsedkyně DK sl.Dufkové na ukončení její činnosti v co nejkratším možném termínu, a to zejména z osobních důvodů. KF po obsáhlé diskusi prodloužila mandát DK ve stávajícím složení do příštího zasedání KF 7.9. a v důsledku toho ukládá předložit jmenovité návrhy na rekostrukci DK.

Odpovídá:  KF FAČR,   Termín: 7.9. 2017

 

 

4.5.) KF ukládá prověřit výklad DŘ FAČR k možnosti zrušení trestu za nesprávně udělené ČK/ŽK (viz podnět 1.místopředsedy KF p.Blažka na přehodnocení/úpravu DK SF ČR z 18.5.2017) a připravit návrh doplnění DŘ Svazu futsalu.

Odpovídají: pp.Mestek, Blažek. Termín: 31.12.2017

 

4.6.)  KF schválila termíny pro uspořádání Grémií 2.ligy futsalu (2.liga „západ“ 14.9. od 16:00 hod v Praze, 2.liga „východ“ 21.9. od 16:00 v Olomouci).

KF schválila návrh na předání pohárů a medailí za 2.a 3.místo ve 2.lize 2016/17 v rámci obou Grémií.

KF ukládá informovat kluby a organizačně zajistit uspořádání Grémií 2.ligy.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba. Termín: 14.9., resp. 21.9.2017

 

 

 

5) Regionální futsal

 

5.1.)  KF schválila pro rok 2017 dotaci regionům na činnost v celkové výši 300.000 Kč.

KF dále pro rok 2017 schválila návrh Regionální subkomise na rovnoměrné rozdělení této dotace na ObKF a KKF.

 

5.2.) KF vzala na vědomí info předsedy Reg.subkomise p.Kliera, že na KF 7.9.17 velmi pravděpodobně předloží svůj návrh na svého nástupce ve funkci předsedy Regionální subkomise (svého kandidáta už dříve avizoval i místopředseda Reg.subkomise p.Stix).

 

5.3.)  KF diskutovala causu OkrKF Brno-Město a opětovně uložila  uskutečnit společnou schůzku předsedy OkrKF Brno-Město a Futis manažera p.Havlíka na FAČR s předsedou p.Mestekem, čestným předsedou p.Fouskem a sekretářem p.Průšou.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 7.9.2017

KF schválila pro sezónu 2017/18 zřízení krajské soutěže - 1.třída, řízené KKF JM.

 

5.4.) KF vzala na vědomí rezignaci předsedy Plzeňského KKF a podrobněji se bude celkovou situaci v „Divizi C“ zabývat na svém zasedání 7.9.17 za přítomnosti pp.Roda, Loba a Vomastka.

 

 

6) Média a marketing

 

6.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o plnění úkolu mediální prezentace změny názvu a grafiky 1.ligy futsalu na 1.FUTSAL liga a další propagace ligy (rádia, Deníky, Gól).

Odpovídá : p.Pavlík - Termín: 31.8.2017, resp.trvale

 

6.2.)  KF ukládá zajistit odpovídající mediální prezentaci baráže ME ve futsalu ČR-Srbsko 12.9.2017 v Chomutově.

Odpovídá: p.Pavlík - Termín: 12.9.2017

 

6.3.)  KF vzala na vědomí informace o probíhajících jednáních o partnerství ligy bez konkrétních výsledků. KF ukládá informovat KF o případných dalších jednáních k zajištění partnera pro 1.FUTSAL ligu.

Odpovídají: pp.Mestek, Kolman - Termín: 7.9.2017

 

6.4.) KF schválila plán TV přenosů ČT z 1.FUTSAL ligy - 7-8 PP do konce roku 2017, novinkou „mezi-Vánoční“ termín derby Slavia-Sparta.

KF schválila uskutečnění kvalitního komentovaného video on-line z utkání baráže o účast na ME ve futsalu ČR- Srbsko (12.9. v Chomutově) – TV přenos nebude realizován.

Odpovídají: pp. Pavlík, Průša – Termín: 12.9.2017

 

6.5.) KF vzala na vědomí informace o finalizaci smluvních podmínek se společnostmi Age21, Hasičská, Ondrášovka, Public, ČT, IG Service k zajištění společného marketingu KF a klubů futsalu v ročníku 2017/18.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 7.9.2017   

 

6.6.) KF neschválila nabídku/podmínky na nákup minut v LED systému při všech PP na ČT Sport v sezóně 2017/18 od klubu futsalu Sparta Praha. KF schválila své podmínky a ukládá s nimi seznámit zástupce klubu Sparta Praha.

Odpovídá: p.Průša – Termín: 18.8.2017

 

6.7.)  KF vzala na vědomí zprávu o přípravě PR semináře dne 23.8.2017 od 18:00 s povinnou účastí klubů 1.i 2.ligy futsalu.

KF ukládá organizačně akci zajistit.

Odpovídají: pp.Pavlík, Průša - Termín: 23.8.2017

 

6.8.) KF vzala na vědomí informaci o závěrech kontroly stavu klubových internetových stránek a komunikace s kluby směřující ke zlepšení stavu.

Odpovídá: p.Pavlík - Termín: průběžně

 

6.9.)  KF vzala na vědomí informaci o přípravě projektu LIVE sázek v rámci streamů z utkání 1.ligy se společností Tipsport/Chance.

 

6.10.)  KF, vzhledem ke složité finanční situace a rozpočtovému provizoriu, zamítla žádosti klubů FK ERA-PACK Chrudim a Tango Hodonín na přidělení mimořádných dotací na náklady spojené s organizací akcí pořádaných uvedenými kluby (mládežnický Futsal camp, resp. klubový turnaj).

 

 

7) Rozhodčí a delegáti

 

7.1.) KF za účasti předsedů SbKR a SbKD pp.Hoňka a Hanzlíka projednala problematiku v oblasti rozhodčích a delegátů v rámci přípravy nového ročníku celostátních soutěží.

KF vzala na vědomí předložený seznam R a D, pozvaných na společný Seminář rozhodčích a delegátů (25.-26.8.v SC Nymburk). Na dotaz 1. místopředsedy KF ohledně neakceptování návrhu divize F na pozvání rozhodčího Zbožínka na seminář do Nymburka předseda SbKR

p. Honěk odpověděl, že se jednalo o jednomyslné rozhodnutí SbKR, u níž nemá potřebnou důvěru.

KF schválila návrh zrušit vydávání komuniké ze zasedání SbKR, resp.SbkD (nadále bude vydáván kompletní zápis ze zasedání).

KF zamítla návrh na navýšení cestovného v rámci soutěží futsalu na 5 Kč/km (cestovné zůstává ve výši 4,50 Kč/km).

KF zamítla návrh na nezveřejňování výše udělených trestů SbKR, resp. SbKD rozhodčím a delegátům s tím, že bude nadále hledáno řešení na půdorysu KF FAČR, SkR, SkD, zástupců ligových klubů a PR manažera za účelem optimalizace této problematiky, ovšem ve světle předpisů UEFA a FAČR.

KF schválila plán vzdělávání rozhodčích i delegátů na sezónu 2017/18, včetně schválení pokrytí cestovních nákladů s těmito akcemi spojených z rozpočtu KF FAČR.

 

KF vzala na vědomí informaci o podání žaloby rozhodčím p.Chládkem na klub Gardenline Litoměřice.

 

Odchylné stanovisko 1. místopředsedy KF k bodu 7. 1., resp. nepozvání p. Zbožínka na seminář rozhodčích celostátních soutěží:

Rozhodnutí současné SbKR respektuji, když p. Honěk jako ztěžejní důvod nezařazení p. Zbožínka uvedl jeho dlouhodobou výkonnost, kdy se v ročníku 2013/14 umístil v hodnocení SbKR na 47 místě z 54 rozhodčích a v ročníku 2014/15 pak na 54 místě z 54 rozhodčích. K tomu nicméně musím uvést, že p. Zbožínek po své první sezóně 2013/14 v celostátních soutěžích postoupil v interním hodnocení SbKR z rozhodčích II. ligy do tzv. meziskupiny, tedy mezi rozhodčí, kteří střídavě řídili I. a II. ligu. Pokud se tak stalo přesto, že skončil na 47 místě v komplexním hodnocení, nesvědčí to o profesionální práci tehdejší SbKR. Ještě více to platí o ročníku následujícím, tedy ročníku 2014/15, kdy měl údajně skončit v komplexním hodnocení na posledním 54 místě, nicméně byl delegován na čtvrtfinále a semifinále play off I. ligy a nadále byl SbKR zařazen i v sezóně 2015/16 do tzv. meziskupiny a pravidelně delegován na utkání I. ligy. Jednotlivá hodnocení p. Zbožínka lze nalézt v archivech jednotlivých soutěží, když podotýkám, že jsem zde za celé jeho působení nenašel žádné významně nízké hodnocení od delegátů jednotlivých utkání.

 

7.2.)  KF ukládá předložit návrh listiny rozhodčích futsalu a plážového fotbalu  FIFA na sezónu 2017/18.

Odpovídá: p.Honěk – Termín: 7.9.2017

 

7.3.)  KF ukládá předložit návrh metodiky upravující povinnosti rozhodčích CL řídit určitý počet utkání nižších soutěží.

Odpovídá: p.Honěk – Termín: 7.9.2017

 

7.4.) KF vzala na vědomí informaci o závěrech z jednání SbKR s firmou Refteam na marketingovou podporu rozhodčích futsalu. KF ukládá dále realizovat, včetně předložení návrhu na dělení příjmu do společného marketingu mezi KF a SbKR.

Odpovídají: pp.Mestek, Honěk – Termín: 7.9.2017

 

 

 

 

8)  Ekonomika

 

8.1.)  KF projednala problematiku přípravy krizového rozpočtu Svazu futsalu na rok 2017 v souvislosti s aktuální situací FAČR. KF se bude rozpočtem dále zabývat na svém následujícím zasedání.

KF ukládá usilovat o zjištění maximálních možností zabezpečení finančních zdrojů k zajištění provozu SF ČR v souladu se schváleným rámcovým rozpočtem na rok 2017 a dále KF informovat.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: průběžně, resp. 7.9.2017

 

 

9)  Ženský futsal

 

9.1.)  KF vzala na vědomí předložené návrhy Organizace Mistrovství ČR ve futsalu žen 2017/18 a Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen 2017/18. KF projedná návrhy v rámci zasedání 7.9.2017 za přítomnosti předsedy SbKŽ p.Herzoga.

 

10)  Různé

 

10.1.)  KF schválila termín finále Poháru FAČR ve futsalu 2016/17 – 19.12. v rámci PP na ČT sport.

 

 

Zapsal: Mgr. Martin Průša, sekretář KF FAČR

Za správnost: Mgr. Otakar Mestek, předseda KF FAČR