15. 4. 2016

Zápis z jednání SubKŽF KF FAČR č. 2/2016

PRAHA – ARENA SPARTA

 Čtvrtek 7. dubna 2016

 

 

Účast:                Herzog Antonín, Nepil Pavel, Valíčková Vladimíra

Omluven:          Hanzlík Jiří

 

 

Program:

 

1)      Kontrola Zápisu č. 1/2016

 

Splněné úkoly:

-  na nejbližším zasedání KF FAČR  předložit k projednání návrh pořadí žadatelů o pořádání finálového turnaje M ČR,

-  seznámit účastníky VŘ s jeho výsledkem a způsobem stanovení pořadí pro jednání KF FAČR,

-  seznámit vítěze VR s konkrétními nároky na pořadatele finálového turnaje M ČR s časovým harmonogramem a jeho organizačním zabezpečením.

 

 

2)      Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2016

 

V souvislosti se závěry jednání KF FAČR v rámci přidělování pořadatelství Mistrovství České republiky ve futsalu žen (dále jen M ČR) v roce 2016 rozhodli členové Komise o inovaci výzvy „Výběrové řízení na pořadatele finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen“ ve smyslu rozšíření počtu kritérií, na základě kterých bude o pořadateli rozhodováno. 

 

Členové Komise projednali přehled účastníků M ČR, kdy svou účast potvrdilo všech devět již známých účastníků, KF hl.m. Prahy potvrdila garanci účasti svého zástupce, který bude znám nejpozději do 12.6.2016, svou připravenost potvrdil i náhradní celek PDK Brno. 

Komise dále projednala plnění povinností členů SF ČR ze strany účastníků M ČR a konstatovala, že:

-          hráčky celku Slavia Sokol Vysočany musí mít uhrazeny ČP 2016, a to do zahájení jarní části své soutěže,

-          hráčky celku Sokol Jindřichův Hradec musí mít uhrazeny ČP 2016, a to nejpozději do 31.5.2016.

 

Členové Komise projednali znění textu „Propozice Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2015-2016“, kde schválili drobné úpravy a dále projednali slepé rozlosování M ČR.

 

Členové Komise dále projednali možnost kontrolního výjezdu do místa konání M ČR, po diskusi se však rozhodli řešit kontrolu plnění zadaných úkolů pořadateli M ČR dle manuálu „Zásady organizačního a ekonomického zabezpečení finálového turnaje Mistrovství ČR“ elektronickou formou se zástupcem hlavního pořadatele, celku FK Dukla Hodonín, panem Janem Lahvičkou. Komunikace s uvedeným již probíhá, když byla Komisi doručena nájemní smlouva sportovní haly, včetně odkazů na ubytovací zařízení. Dalším krokem Komise v prověřování přípravy M ČR bude zaslání kontrolního sumáře hlavnímu pořadateli.

 

Komise vzala na vědomí požadavek hlavního pořadatele M ČR na zaslání log účastníků turnaje a zajistí dodání všech potřebných informací ze strany účastníků pro propagační účely a vytvoření bulletinu. 

 

Členové Komise vzali na vědomí, že všem účastníkům finálového turnaje M ČR byly dne 3.4.2016 zaslány informace o ubytovacích možnostech s příslušnými odkazy a kontakty.

 

Členové Komise rozhodli o tom, že los M ČR bude proveden v rámci finálové série play – off Chance futsal ligy v období 15. – 31.5.2016, následně bude okamžitě rozlosování rozesláno všem účastníkům.

 

Úkoly:

-  na nejbližším zasedání KF FAČR  předložit ke schválení nový text výzvy „Výběrové řízení na pořadatele finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen“ (Nepil, 21.04.2016),

-  informovat statutární zástupce celků Slavia Sokol Vysočany a Sokol Jindřichův Hradec, resp. příslušné předsedy řídících komisí, o povinnosti úhrady ČP do stanovených termínů (Nepil, 21.4.2016),

-  zveřejnit aktualizované znění Propozic Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2015-2016 (Nepil, 21.4.2016),

-  zaslat kontrolní sumář hlavnímu pořadateli M ČR (Herzog, 21.4.2016),

-  požádat účastníky M ČR o zaslání potřebných dat a informací (logo klubu, aktuální fotografie, soupiska, krátká historie celku) pořadateli (Nepil, 21.4.2016),

-  organizačně připravit los finálového turnaje M ČR (Herzog, 15.5.2016).

 

 

3)      Reprezentace ČR

 

Účastníci jednání vzali na vědomí zprávu předsedy Komise p. Herzoga o činnosti reprezentačního celku v kategorii žen, kdy byla vyjádřena spokojenost s výkonem týmu v únorovém přátelském dvojutkání ČR – Rusko, které se uskutečnilo v Kadani a Chomutově.

Předseda dále informoval členy Komise o dalším programu reprezentačního celku na rok 2016:

 

-   v řešení je nabídka Itálie na přátelské dvojutkání koncem června,

-   pokud by tato nabídka nebyla realizována, proběhlo by koncem června víkendové soustředění,

-   prosinec 2016 – Visegrádský turnaj, přesný termín a místo konání bude ještě určeno.

 

Úkol:

-          v souladu s výše uvedeným zajišťovat program reprezentačního celku žen (Herzog, průběžně).

 

 

4)      Ostatní

 

Účastníci jednání vzali na vědomí informace o přípravě futsalových soutěží žen v jednotlivých regionech:

-   nadále bude organizována Divize „A“ v rámci krajů Středočeského, Ústeckého a Libereckého,

-   v rámci Hl.m. Prahy bude odehrána jedna soutěž za účasti 9 týmů,

-   v rámci Jihočeského kraje bude soutěž žen organizována formou jednoho kvalifikačního turnaje za účasti 3 – 5 týmů,

-   v plánu je zřízení Divize „D“ v rámci krajů Pardubického a Královéhradeckého,

-   bude podán návrh zřízení Divize „E“ v rámci krajů Vysočina a Jihomoravského (místo stávajícího Jihomoravského KP),

-   nadále bude organizována Divize „F“ v rámci krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského.

 

Členové Komise dále souhlasili s rozhodnutím KF FAČR ve věci dodržování povinností členů SF ČR (registrace klubů, hráčů a úhrada členských příspěvků) v rámci soutěží v kategorii žen a veteránů od sezóny 2016/2017. V tomto smyslu budou zpřísněny RMS příslušných soutěží, rovněž bude prováděna důsledná kontrola plnění těchto základních povinností v rámci soutěží žen a veteránů. V případě zjištění, že byť jeden jediný účastník soutěže nemá splněny základní povinnosti člena SF ČR, nebude v následující sezóně  tato soutěž KF FAČR uznána a její vítěz nebude mít nárok postupu na finálový turnaj 2017.

 

Členové Komise dále projednali v souladu se závěry jednání KF FAČR doplnění Komise o zástupce za Moravu, jako vhodného kandidáta v tomto smyslu považují pana Dušana Vozárika. Ten bude s nabídkou členství v Komisi osloven, v případě zájmu se jejím členem stane po odsouhlasení KF FAČR od 1.7.2016.

 

Úkol:

-          ve spolupráci s vedením ObKF „D“ (p. Radek Mach – 739 630 728) připravovat zahájení soutěže žen v rámci krajů Pardubického a Královéhradeckého (Herzog, 30.6.2016).